79

Vdovský a vdovecký důchod

Po smrti manžela či manželky má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod, pokud splní všechny nezbytné administrativní podmínky.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 1. 6. 2022

Vdova (vdovec) má nárok na vdovský (vdovecký) důchod po manželovi (manželce), který byl poživatelem důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní nebo starobní důchod (i předčasný starobní důchod) a nebo zemřel následkem pracovního úrazu (dle zákona č.306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s účinností od 1.1. 2012).

Vdovský (vdovecký) důchod náleží po dobu 1 roku od smrti manžela (manželky).

Podmínky pro získání důchodu po uplynutí 1 roku:

 • pečuje o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
 • je invalidní ve třetím stupni
 • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk, (stanovený podle § 32 výše uvedeného zákona), pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

(Dítětem podle písmen a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů).

Podmínky platí obdobně pro nárok vdovce na vdovecký důchod.

Obnova nároku na vdovský a vdovecký důchod

Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod se obnoví znovu jedině tehdy, jestliže se splní některá z výše uvedených podmínek do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vdovský (vdovecký) důchod. (To se týká občanů, kterým vznikl nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31.12. 2011). U důchodů, na které nárok vznikl před 1. lednem 2012, se pro účely opětovného nároku uplatní dosavadní pětiletá lhůta.

Informace pro poživatele pozůstalostních důchodů, kterým byl důchod přiznán před 1.1. 2010

Nárok na obnovení vdovského (vdoveckého) důchodu v tomto případě znovu vznikne tehdy, jestliže po 1.1. 2010 budou splněny podmínky pro nárok dle staršího zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. (účinného do konce roku 2009). To znamená, že nárok na tento důchod vznikne tehdy, jestliže do pěti let od zániku dřívějšího nároku dovrší vdova 55 let a vdovec 58 let.

Nárok na vdovský a vdovecký důchod zaniká také uzavřením nového manželství

Od 1. ledna 2012 došlo ke zrušení ustanovení o jednorázové výplatě 12 měsíčních splátek důchodu, na které dosud měla vdova nebo vdovec nárok ke dni zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod při uzavření nového manželství, tzv. odbytné.

Výše důchodu

Vdovský i vdovecký důchod se skládá ze dvou částí: ze základní a procentní výměry. Výše základní výměry nyní činí částku 3.900  Kč měsíčně. Výše procentní výměry tohoto důchodu činí polovinu procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti.

Souběh vdovského/vdoveckého důchodu s jiným důchodem

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a zároveň na výplatu vdovského/vdoveckého důchodu nebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina jejich procentní výměry. Základní výměra z dalších důchodů se nevyplácí.

Žádost o vdovský/vdovecký důchod

Žádost o důchod po zemřelém je třeba podat u okresní správy sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele, a to na předepsaných tiskopisech. Kontakty na jednotlivé správy sociální zabezpečení naleznete na portále ČSSZ.

Doklady, které musíte mít s sebou:

 • váš občanský průkaz
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky
 • oddací list
 • důchodový výměr zemřelého (případně i pozůstalého, je-li důchodce)

Další informace získáte také na webu www.cssz.cz a call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 800 050 248 v časech:

 • Pondělí a středa: 8.00 – 17.00
 • Úterý a čtvrtek: 8.00 – 15.30
 • Pátek: 8.00 – 12.00

Pokračujte ve čtení

 • 89
  Sirotčí důchodSirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která nebyla rodičem nebo osvojitelem, ale na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy, převzala nezaopatřené dítě do péče nahrazující péči rodičů nebo do společné výchovy manželů.
 • 99
  DědictvíV rámci dědictví přechází pozůstalost po zemřelém na jeho dědice. Dědické řízení probíhá podle následujících pravidel.