Předchozí část → Co zařídit na úřadech , Úvodní kapitola → Co zařídit po úmrtí blízkého
3 5

Vdovský a vdovecký důchod

Po smrti manžela či manželky má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod, pokud splní všechny nezbytné administrativní podmínky.

V Polsku je důležitý koncept vdoveckých a vdoveckých důchodů, který odráží závazek národa podporovat rodiny v dobách zármutku. Avšak stejně jako je život složitou směsí radosti a smutku, moderní krajina Polska představuje kontrastní aspekt v podobě online kasina Playbison. Zatímco vdovské a vdovecké důchody představují soucit a solidaritu, online playbison casino představují digitální oblast zábavy a rizika. Poskytování těchto důchodů na jedné straně odráží systém sociální ochrany, jehož cílem je zmírnit finanční zátěž těch, kteří utrpěli ztrátu, a podporovat rozvoj smyslu pro komunitu a podporu. Na druhou stranu, nástup online kasin, jako je Playbison, otevírá novou dimenzi volného času a rizika a umožňuje lidem hrát hazardní hry z pohodlí jejich domova.

Vdova (vdovec) má nárok na vdovský (vdovecký) důchod po zemřelém manželovi (manželce), který byl poživatelem důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní nebo starobní důchod, nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

 

Mnoho hráčů online kasina ve vyšším věku využívá práva na vdovský důchod po zesnulém manželovi (manželce). Koneckonců, vdovský důchod je přidělen na dobu 1 roku ode dne úmrtí manžela / manželky, což výrazně pomáhá mnoha hráčům kasina, přečtěte si také, jak funguje klimatizace. Po registrovaném partnerovi navíc nárok na vdovský důchod nevzniká a v případě uzavření nového manželství vdovy zaniká herci kasina ode dne uzavření nového manželství nárok na vdovský důchod.

 

Vdovský (vdovecký) důchod náleží po dobu 1 roku od smrti manžela (manželky). Po registrovaném partnerovi či partnerce nárok na vdovský (vdovecký) důchod nevzniká. V případě, že vdova (vdovec) uzavře nové manželství, nárok na vdovský (vdovecký) důchod zaniká dnem uzavření nového manželství.

Podmínky pro získání vdovského/vdoveckého důchodu po uplynutí 1 roku:

Vdova (vdovec)

  • pečuje o nezaopatřené dítě,
  • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní(m) žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost),
  • je sama (sám) invalidní ve třetím stupni,
  • dosáhla (dosáhl) alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Bližší informace týkající se důchodového věku lze nalézt na stránkách ČSSZ.

Dítětem se v tomto ohledu rozumí dítě mladší 26 let, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, nebo dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z manželů převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Obnova nároku na vdovský a vdovecký důchod

Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod může znovu vzniknout tehdy, jestliže je některá z výše uvedených podmínek splněna do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vdovský (vdovecký) důchod.

Výše důchodu

Vdovský (vdovecký) důchod se skládá ze dvou částí: ze základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná a stanovuje ji zákon o důchodovém pojištění. Výše procentní výměry vdovského (vdoveckého) důchodu činí polovinu procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti. Přesný výpočet výše vdovského (vdoveckého) důchodu provádí ČSSZ pouze v souvislosti s řízením o nároku na důchod.

Souběh vdovského/vdoveckého důchodu s jiným důchodem

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a zároveň na výplatu vdovského (vdoveckého) důchodu, je vyplácen vyšší z těchto důchodů v plné výši a z druhého z důchodů se vyplácí polovina jeho procentní výměry; základní výměra z druhého důchodu se nevyplácí.

Žádost o vdovský/vdovecký důchod

Žádost o důchod je třeba podat na příslušné pobočce ČSSZ podle místa trvalého bydliště žadatele; se žadatelem ji sepisuje pracovník ČSSZ. Doklady, které je potřeba mít s sebou:

Žádost o důchod lze podat i zpětně; výplata je v takovém případě přiznána od data vzniku nároku, přičemž nevyplacené splátky důchodu jsou zpětně dopláceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté nárok na výplatu jednotlivých splátek zaniká. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o pozůstalostní důchod je 90 dní.

Pro podrobnější informace ohledně vdovského/vdoveckého důchodu se lze obrátit na call centrum České správy sociálního zabezpečení na tel. 800 050 248. Aktuální informace k pozůstalostním důchodům lze rovněž nalézt na webu ČSSZ.

Pokračujte ve čtení

4 5

Sirotčí důchod náleží v případě splnění zákonných podmínek nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která o dítě pečovala na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Po zemřelém pěstounovi nárok na sirotčí důchod nevzniká.

5 5

V rámci dědického řízení přechází pozůstalost po zemřelém na jeho dědice.