Předchozí část → Zastoupení pro příjem důchodu a pošty , Úvodní kapitola → Co zařídit při péči
5 6

Co zařídit před smrtí

Čím více pozornosti člověk věnuje uspořádání svých záležitostí, dokud k tomu má síly, čas a prostor, tím méně starostí jednou zůstane k řešení pozůstalým. Zároveň lze už za života do jisté míry ovlivnit, co se bude po vaší smrti dít.

Někdy může úmrtí blízkého nastat náhle a nečekaně, bez možnosti rozloučit se, natož pak vyřešit a předat si praktické věci. Nemožnost spravovat své záležitosti však může být i dočasná, například v situaci, kdy je člověk dlouhodobě indisponován v důsledku nehody či vážné zdravotní komplikace. I pro podobnou situaci může být užitečné, pokud člověk předem ošetří své záležitosti tak, aby nastalé okolnosti co nejvíce usnadnil svým blízkým.

V tomto ohledu lze doporučit, aby alespoň jedna blízká osoba, které člověk důvěřuje, měla povědomí o tom, kde v případě potřeby najde níže popsané dokumenty a informace.

Finanční prostředky

Pokud chce člověk pro případ svého úmrtí zajistit svým blízkým přístup k finančním prostředkům, může být užitečné udělat předem pár kroků:

 • pořídit soupis všech účtů (běžné, spořící, investiční) a pravidelných plateb (včetně informace, z jakého účtu jsou placeny);
 • pořídit soupis všech dalších finančních produktů – hypotéky, úvěry, pojištění, leasing a další;
 • nastavit dalšího disponenta k účtům (partner, potomek), který s nimi může nakládat v době nemoci či v prvních dnech po smrti. Zůstatek na účtu ke dni úmrtí je sice předmětem dědictví, ale disponent může vybrat/převést peníze z účtu. Trvalé příkazy mívají obvykle platnost i po úmrtí, dokud jsou na účtu peníze, nelze je ale měnit (např. výši záloh).
 • ověřit, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) eviduje veškerou dobu důchodového pojištění (tj. období, po které trvala výdělečná činnost, z níž je odváděno sociální pojištění) a náhradní doby pojištění (např. studium, péče o dítě do 4 let nebo člověka pobírajícího příspěvek na péči). ČSSZ lze požádat o výpis evidovaných dob, tzv. informativní osobní list důchodového pojištění. Doložení doby důchodového pojištění zemřelého je potřebné například pro získání pozůstalostních důchodů.
 • v případě potřeby ČSSZ doložit dobu důchodového pojištění, kterou neeviduje;
 • evidenční listy důchodového pojištění, jiné doklady o účasti na pojištění a doklady k náhradním dobám pojištění (např. doklad o studiu) uložit na bezpečném místě známém vašim blízkým;
 • poradit se v bance o dalších službách, které banka poskytuje klientům pro případ závažné nemoci či úmrtí.

Dědictví

Kdo získá majetek zemřelého po jeho smrti, lze ovlivnit třemi způsoby – závětí, dědickou smlouvou, případně darovací smlouvou. Může být užitečné své blízké s případnou závětí předem seznámit, eventuálně jim své rozhodnutí vysvětlit.

Co lze ovlivnit jen velmi omezeně, jsou práva tzv. nepominutelných dědiců, jimiž jsou děti, případně vnuci zemřelého. Pokud dítě nebylo platně vyděděno, má vždy právo na povinný díl z dědictví, a to i v případě, kdy zemřelý sepsal dědickou smlouvu nebo závěť, v nichž dítě není zmíněno. 

V případě, kdy dědictví není ošetřeno jedním z tzv. pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva), se dědí ze zákona podle tzv. dědických tříd. 

Bližší informace týkající se ošetření budoucího dědictví naleznete v článku Dědictví a dědické řízení.

Dříve vyslovené přání  a nakládání s tělem po úmrtí

Česká legislativa nabízí institut tzv. dříve vysloveného přání (DVP). Prostřednictvím něj může každý člověk starší 18 let popsat, jakou léčbu a lékařskou péči si v budoucnu (ne)přeje. Může také učinit tzv. předběžné prohlášení pro případ, že už nebude schopen o sobě rozhodovat, jeho prostřednictvím určit osobu, která bude ohledně další léčby rozhodovat za něj.

Ovlivnit lze i způsob zacházení s vaším tělem po smrti. Možnost a okolnosti pitvy či transplantace orgánů ošetřuje zákon o zdravotních službách, přičemž je v České republice právně zakotven předpokládaný souhlas s darováním orgánů po smrti. Pokud někdo nechce, aby jeho orgány byly k dispozici pro transplantaci, musí svůj nesouhlas zaevidovat v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů nebo v tomto ohledu učinit prohlášení před ošetřujícím lékařem a alespoň jedním svědkem ve zdravotnickém zařízení.

Má-li člověk konkrétní představu ohledně svého pohřbu nebo třeba podoby vzpomínkového místa, je dobré se o ni podělit s blízkými. Pokusit se o otevřený rozhovor je vždy dobré, přesto je možné, že to pro blízké bude příliš těžké téma. V tom případě blízcí možná ocení, když dotyčný svá přání sepíše a sdělí jim, kde záznam najdou. Přání týkající se pohřbu může být i součástí závěti či níže popsané složky s důležitými informacemi. V takovém případě je nicméně třeba, aby byli blízcí předem informováni, že závěť či dokument obsahující přání ohledně podoby posledního rozloučení existuje a kde je uložen, neboť dědické řízení, v jehož rámci bývá závěť vypořádána, je obvykle zahájeno až několik týdnů po úmrtí.

Existuje také možnost předplaceného pohřbu, kdy si člověk všechny náležitosti svého posledního rozloučení předem určí a předplatí u vybrané pohřební služby.

Co bude s mými blízkými

Pokud bude potřeba zajistit péči o nezletilé děti nebo o nemocného či handicapovaného člověka, o kterého pečujete, je možné využít institut poručenství nebo opatrovnictví.

Kdo by se měl stát poručníkem nebo opatrovníkem nezletilého dítěte je vhodné ošetřit přímo s příslušným OSPODem (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), který bude situaci osiřelého dítěte po úmrtí rodiče nebo jiné pečující osoby řešit. Ohledně přání týkajících se budoucí péče o děti je možné učinit prohlášení, které pracovníci OSPODu zaznamenají a na které bude následně brát zřetel soud, jenž bude po úmrtí o péči o dítě rozhodovat. V případě potřeby mohou pracovníci OSPODu navštívit umírajícího rodiče po domluvě i v jeho domácím prostředí.

Poručník v případě smrti plně zastoupí roli rodiče a zákonného zástupce, má všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. Poručníka jmenuje soud; není–li to v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje toho, koho navrhli rodiče. Nepodaří-li se najít vhodnou osobu, jmenuje soud do funkce poručníka příslušný OSPOD. Opatrovníka jmenuje soud a na rozdíl od poručníka zastupuje nezletilé osoby jen v některých situacích (např. při dědickém řízení). 

I v případě dospělých nemocných či hendikepovaných osob lze domluvit s rodinou nebo přáteli, jak dál pokračovat v péči. Na pomoc dospělým při narušení jejich schopnosti právně jednat lze využít tzv. podpůrná opatření. Rozhoduje o nich soud, a to s přihlédnutím k vůli klienta a jeho blízkých, je-li to možné.

Co můžu zařídit a předat

Rodině či známým lze v otázkách posledních věcí ulehčit i vytvořením seznamu či složky, kde najdou vše, co budou potřebovat. Co vše by měla/mohla obsahovat?

Právní záležitosti

 • závěť / dědická smlouva – kde je uložená, kontakt na notáře či právního zástupce
 • dříve vyslovené přání – kde je uložené, kontakt na lékaře
 • dokumenty k poručenství nebo opatrovnictví
 • spolky, organizace, kluby, politické organizace – seznam a členské poplatky, kontakty na osoby, na které je možné se obrátit
 • členství ve správních radách, výboru SVJ/bytového družstva, dozorčí radě a další
 • duševní vlastnictví, autorská práva, tantiémy – kontakty na správce, instrukce

Ekonomické záležitosti

 • bankovní a spořící účty – soupis, smlouvy
 • hypotéka – smlouvy, podklady
 • investice, akcie, cenné papíry – podklady, kontakty
 • investiční spoření – finanční instituce, číslo účtu/smlouvy, kontakty
 • evidenční listy důchodového pojištění, jiné doklady o účasti na pojištění a doklady k náhradním dobám pojištění
 • kryptoměny, majetek v online hrách apod. – soupis, přístupové údaje
 • stavební spoření – finanční instituce, číslo účtu/smlouvy, hrubý zůstatek, kontakty
 • životní / penzijní spoření – finanční instituce, číslo účtu/smlouvy, hrubý zůstatek, kontakty, pověřená osoba
 • pojistky – finanční instituce, číslo účtu/smlouvy, hrubý zůstatek, kontakty, obmyšlené osoby
 • vkladní knížky a šeky aj.

Majetkové záležitosti

 • soupis nemovitého majetku – domy, byty, chaty, pozemky, hroby aj. vč. podílů k nim; základní dokumenty, smlouvy a klíče, popis údržby, kontakty na správce, poplatky, daně aj.; dokončení převodu nemovitosti /zápisu do katastru
 • soupis důležitého movitého majetku – umělecké předměty, šperky, cenné originály, starožitnosti, sbírky, cenné knihy nebo i cenné papíry či majetková práva
 • auta – kde jsou uloženy klíče, doklady, kam jezdíte do servisu, dokumenty k pojištění a povinnému ručení, parkovací karta (kde a kdy ji obnovit), leasing (smlouva a kontakty), u vozidel, které již nevlastníte, ověřit, že došlo ke změně vlastníka v registru vozidel
 • nevypořádané pozemkové nároky – jsou součástí dědictví
 • nesplacené závazky – dluhy s kontakty na věřitele, exekuce
 • nevypořádané pohledávky – kontakty na dlužníky

Podnikatelské záležitosti

 • zálohy, pronájmy, účetnictví, smluvní povinnosti, s kým je možné konzultovat. Některé povinnosti nekončí úmrtím fyzické osoby.

Provozní záležitosti

 • soupis trvalých plateb a termínů splatnosti – nájemné aj.
 • telefonní operátor – smlouva končí úmrtím osoby, se kterou byla uzavřena
 • internetové připojení – dodavatel, číslo smlouvy, platby; případně zajistit převod na někoho jiného
 • elektřina a plyn – dodavatelé, čísla smluv, zálohy; případně zajistit převod
 • vodné a stočné, odpad a další služby – dodavatelé, čísla smluv, přehled plateb; případně zajistit převod
 • licence (např. Netflix, Spotify) – přístupová hesla, přehled plateb
 • nastavení účtů e-mailových a cloudových služeb a sociálních sítí pro případ úmrtí (blíže viz kapitola Jak ošetřit svou digitální pozůstalost).

Praktické záležitosti

 • osobní doklady – občanský průkaz (v případě úmrtí se odevzdává pohřební službě, případně matrice v místě úmrtí), pas, řidičský průkaz, rodný list, dokumenty o studiu a zaměstnání – kde se nacházejí
 • legálně držená zbraň – v případě úmrtí se odevzdává na PČR, pak může jít do dědického řízení a může ji zdědit někdo, kdo má zbrojní pas – kde se nachází, kód k sejfu, kontakt na někoho ze známých se zbrojním pasem, pokud jej nemá nikdo v rodině
 • fotografie, videa, rodinné dokumenty ap. – ideálně s popisem osob a vztahu k nim
 • dědictví drobných věcí a zvířat – seznam věcí a přání, kdo by si co mohl vzít a kdo se má postarat o domácí mazlíčky
 • návody, jak se starat o byt či chatu – kde je hlavní jistič nebo uzávěr plynu a vody, jak zazimovat a odzimovat, tipy na údržbu atd.
 • paměti – písemné nebo na videu, genealogický strom, příběhy, příhody, anekdoty, vzpomínky na dětství, hodnoty, poselství
 • seznam vzdálených rodinných příslušníků, dobrých sousedů doma a na chatě a nejbližších kamarádů – popis vztahu, případně drobné příběhy z minulosti
 • další záležitosti – jedinečné skutečnosti, informace o příbuzných, o nichž blízcí nevědí nebo s rodinou nejsou v kontaktu

Přání ohledně posledního rozloučení

 • forma pohřbení – kremace / uložení rakve do země / rozptyl / poskytnutí těla na lékařské účely apod.
 • pohřeb běžný/církevní/alternativní
 • oblečení po smrti – které a na jakém místě je připraveno
 • seznam lidí, kterým má být doručeno parte – jméno, vztah, kontaktní údaj
 • seznam lidí, kterým se má informace o úmrtí zavolat osobně – jméno, vztah, kontaktní údaj
 • seznam lidí, které případně pozvat na hostinu
 • představa o parte – citát, báseň, fotka
 • představa, co by mělo zaznít na pohřbu v proslovu
 • představa o výpravě pohřbu – místo, způsob organizace, rakev, květiny, věnce, hudba atd.
 • představa o hrobu a náhrobním kameni nebo vzpomínkovém místě – kontaktní údaje na správu hřbitova, kamenictví atd.

Za účelem vyjádření přání ohledně podoby posledního rozloučení lze využít portál Mojesmrt.cz.

Digitální dědictví

On-line prostor hraje v našich životech čím dál větší roli, a význam digitální pozůstalosti tak také vzrůstá. Jak ošetřit své digitální dědictví se věnuje následující kapitola.

Pokračujte ve čtení

6 6

Pro případ úmrtí může být užitečné si ujasnit, co člověk chce, aby tu po něm zůstalo, a co naopak nechce sdílet. V digitálním světě to platí dvojnásob, neboť bez předchozího ošetření a nastavení uživatelských účtů pro případ úmrtí se lze k řadě služeb a dat dostat jen velmi obtížně nebo to není možné vůbec.