Předchozí část → Vdovský a vdovecký důchod , Úvodní kapitola → Co zařídit po úmrtí blízkého
4 6

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod náleží v případě splnění zákonných podmínek nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která o dítě pečovala na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Po zemřelém pěstounovi nárok na sirotčí důchod nevzniká.

Podmínky pro přiznání sirotčího důchodu

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému pozůstalému dítěti tehdy, pokud byl zemřelý ke dni úmrtí poživatelem starobního či invalidního důchodu, nebo zemřel-li následkem pracovního úrazu. Nárok na sirotčí důchod dále vzniká i tehdy, splňoval-li zesnulý stanovenou dobu účasti na důchodovém pojištění:

  • v případě osoby starší 28 let alespoň jeden rok účasti na důchodovém pojištění v uplynulých deseti letech přede dnem úmrtí,
  • v případě osoby starší 38 let alespoň dva roky účasti na důchodovém pojištění v uplynulých dvaceti letech přede dnem úmrtí.

Do doby důchodového pojištění se v tomto ohledu nezahrnují náhradní doby pojištění, tj. musí se jednat o dobu výdělečné činnosti, z níž je odváděno sociální pojištění.

Za nezaopatřené dítě se pro účely posouzení nároku na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání, tj. studuje,
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Osvojením nebo rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče nárok na sirotčí důchod zaniká.

Žádost o sirotčí důchod

Žádost o sirotčí důchod po zemřelém se podává na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele; se žadatelem ji sepisuje pracovník ČSSZ. V případě nezletilosti sirotka je žadatelem o sirotčí důchod jeho zákonný zástupce, případně opatrovník.

Doklady, které je třeba k žádosti předložit:

  • úmrtní list zemřelého
  • rodný list osiřelého dítěte, popřípadě jiný doklad potvrzující vztah dítěte k zemřelé osobě (rozsudek o osvojení nebo svěření dítěte do péče)
  • u dítěte, které ukončilo povinnou školní docházku, doklad prokazující jeho nezaopatřenost (potvrzení o studiu, doklad o nepříznivém zdravotním stavu, doklad o vedení dítěte v evidenci uchazečů o zaměstnání v případě dítěte mladšího 18 let)
  • pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit podepsaný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu 
  • pokud zemřelá osoba dosud nepobírala důchod, je třeba předložit doklady o dobách pojištění zemřelého, které ČSSZ nemá ve své evidenci

V případě, kdy žadatel o důchod disponuje elektronickou identitou, je možné žádost o důchod podat také elektronicky prostřednictvím e-Portálu ČSSZ.

Pokud zemřelý dosud nepobíral důchod, předkládá žadatel zároveň doklady potvrzující dobu účasti zesnulého na důchodovém pojištění.

Při podání žádosti o sirotčí důchod lze požádat ČSSZ o vyplácení záloh na důchod do doby, než bude pozůstalému dítěti důchod přiznán. Žádost o důchod lze podat i zpětně; výplata je v takovém případě přiznána od data vzniku nároku, přičemž nevyplacené splátky důchodu jsou zpětně dopláceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté nárok na výplatu jednotlivých splátek zaniká. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o pozůstalostní důchod je 90 dní.

Pro podrobnější informace ohledně sirotčího důchodu se lze obrátit na call centrum České správy sociálního zabezpečení na tel. 800 050 248. Aktuální informace ohledně pozůstalostních důchodů je možné najít také na webu ČSSZ.

Pokračujte ve čtení

5 6

V rámci dědického řízení přechází pozůstalost po zemřelém na jeho dědice.

6 6

Digitální svět hraje v našich životech čím dál větší úlohu, a stále významnější roli tak hraje i elektronické dědictví. Následující řádky přibližují, jakým způsobem lze vypořádat elektronickou pozůstalost v případě nejčastěji využívaných online služeb.