89

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která nebyla rodičem nebo osvojitelem, ale na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy, převzala nezaopatřené dítě do péče nahrazující péči rodičů nebo do společné výchovy manželů.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 27. 1. 2020

Pro přiznání sirotčího důchodu pozůstalému dítěti je nutné, aby zemřelý byl ke dni smrti poživatelem starobního, invalidního důchodu nebo aby splňoval ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod (i předčasný důchod) anebo zemřel-li následkem pracovního úrazu (dle zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění s účinností od 1.1. 2012).

S účinností od 1. 2. 2018 se zmírňují podmínky nároku na sirotčí důchod. Nezaopatřeným dětem, kterým před 1. 2. 2018 nevznikl nárok na sirotčí důchod pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění, lze přiznat sirotčí důchod od 1. 2. 2018, pokud zemřelá osoba splnila nově stanovenou mírnější podmínku doby pojištění. Pro další informace je možné se informovat na Call centru České správy sociálního zabezpečení.

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti, i tehdy, pokud zemřelý nesplnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod, ale získal alespoň polovinu této doby. Délka potřebné doby pojištění se přitom zaokrouhluje na celé dny dolů.

Za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje)
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, a dítě manžela, zemřel-li druhý rodič dítěte nebo není-li znám.

Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Žádost o sirotčí důchod

Žádost o důchod po zemřelém se vyřizuje u okresní správy sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele, a to na předepsaných tiskopisech.

Žádost podává zákonný zástupce nezletilého dítěte nebo zletilé nezaopatřené dítě.

Kontakty na jednotlivé správy sociálního zabezpečení naleznete na portálu ČSSZ.

Potřebné informace získáte také v Call centru České správy sociálního zabezpečení na tel. 800 050 248 nebo na portálu ČSSZ v sekci pozůstalostní důchody.

Doklady, které musíte mít s sebou:

  • úmrtní list
  • rodný list osiřelého dítěte
  • doklad o studiu (po ukončení povinné školní docházky)
  • důchodový výměr zemřelého

Pokračujte ve čtení

  • 99
    DědictvíV rámci dědictví přechází pozůstalost po zemřelém na jeho dědice. Dědické řízení probíhá podle následujících pravidel.