Předchozí část → Podpůrná opatření a opatrovnictví dospělých , Úvodní kapitola → Co zařídit při péči
4 6

Zastoupení pro příjem důchodu a pošty

Závažné onemocnění nezřídka omezí pohyblivost nemocného natolik, že není sám schopen vyřídit si běžné záležitosti jako je přebírání důchodu nebo doporučené pošty. Je proto třeba řešit v těchto záležitostech zastoupení nemocného pečujícím.

Zastoupení pro příjem zásilek doručovaných prostřednictvím České pošty

Pokud je adresát zásilek v situaci, kdy není například z důvodu svého onemocnění či imobility schopen přebrat na pobočce pošty zásilky jemu adresované, existuje několik možností, jak možnost příjmu zásilek zajistit.

První možností je kontaktování příslušné poštovní pobočky a domluva s jejím vedením na doručení zásilek v konkrétní doručovací den do místa bydliště poštovním doručovatelem.

Dále mohou být zásilky a doporučené zásilky vydány osobě, která adresáta zastupuje na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. Plná moc se nevztahuje na zásilky určené do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Jinou osobu lze k přebírání zásilek zmocnit rovněž prostřednictvím průkazu příjemce, vydávaného Českou poštou. O vystavení průkazu příjemce lze požádat buď v papírové podobě s platností na 1 rok, nebo v elektronické podobě s platností na 2 roky. Elektronický průkaz příjemce je vázaný na Zákaznickou kartu České pošty, kterou musí mít vystavenou jak adresát, tak osoba, kterou adresát k příjmu zásilek zmocňuje.

Průkaz příjemce lze zařídit těmito způsoby:

 • osobně na kterékoliv pobočce České pošty,
 • elektronicky prostřednictvím portálu Pošta Online; elektronické služby České pošty jsou vázány na registraci a Zákaznickou kartu (prostřednictvím registrace je Zákaznická karta automaticky vydána),
 • v případě, kdy není adresát zásilek schopen se osobně dostavit na pobočku pošty, lze kontaktovat příslušnou poštovní pobočku a domluvit se s jejím vedením na podání žádosti o průkaz příjemce prostřednictvím poštovního doručovatele, který formulář žádosti o průkaz příjemce se zmocnitelem vyplní a potvrdí v místě jeho bydliště.

Průkaz příjemce se vztahuje na běžné a doporučené zásilky, ale nevztahuje se na zásilky určené do vlastních rukou. Pro příjem zásilek určených do vlastních rukou lze požádat o vydání rozšířeného průkazu příjemce, který je vázaný na Zákaznickou kartu zmocněnce. Zásilky určené do vlastních rukou výhradně jen adresáta mohou být předány pouze adresátovi. V takovém případě lze požádat na příslušné pobočce České pošty o opakované doručení na adresu, kde může doručovatel adresátovi zásilku předat.

Převedení či zrušení plateb SIPO

Pokud nemocný využívá službu SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), mohou pečující nadále pokračovat v úhradách platebních dokladů SIPO místo nemocného, a to buď v hotovosti na přepážkách České pošty či poštovnímu doručovateli nebo bezhotovostním převodem. 

V případě, kdy se pečující s nemocným domluví na převedení či zrušení služby SIPO, lze takovou změnu vyřídit na kterékoliv pobočce České pošty na základě plné moci nebo zasláním písemné žádosti prostřednictvím datové schránky České pošty, případně e-mailem s elektronickým podpisem. Česká pošta nicméně nezajišťuje ani neprovádí odstraňování platebních položek SIPO vedených u jednotlivých příjemců plateb na dané spojovací číslo – to musí zajistit plátce s jednotlivými příjemci sám. To znamená, že je potřeba obrátit se na všechny poskytovatele, kterým byly prostřednictvím SIPO hrazeny jejich služby a zajistit, aby si platby přes zrušené SIPO přestaly nárokovat.

Pro podrobnější informace ohledně možností služeb České pošty se lze obrátit na zákaznickou linku České pošty na čísle 800 104 410.

Příjem starobního nebo invalidního důchodu

Důchody jsou příjemcům ze strany České správy sociálního zabezpečení vypláceny buď bezhotovostně na vlastní bankovní účet, případně účet manžela či manželky, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty. Způsob vyplácení důchodu oznamuje příjemce důchodu nebo žadatel o něj příslušné pobočce ČSSZ. Česká pošta doručuje důchody prostřednictvím své důchodové služby. Způsob výplaty důchodu je buď tzv. doručný důchod, tedy doručení důchodu v hotovosti poštovním doručovatelem do rukou příjemce na jeho adrese ve výplatní den, nebo tzv. odnosný důchod, kdy je příjemci doručena poštovní poukázka a důchod si sám vyzvedává na pobočce pošty. O změnu způsobu doručení důchodu lze kdykoliv požádat prostřednictvím formuláře „Důchodová služba — žádost o změnu“, a to následujícími způsoby:

 • osobně na přepážce České pošty,
 • v případě neschopnosti příjemce důchodu vyřídit změnu osobně na přepážce pošty lze požádat vedení příslušné poštovní pobočky o návštěvu doručovatele v místě bydliště a žádost podepsat v jeho přítomnosti a podat jeho prostřednictvím.

Pro jednorázové doručení důchodu do místa bydliště by dle informací České pošty měla stačit telefonická domluva s vedením příslušné poštovní pobočky o doručení důchodu poštovním doručovatelem. V případě, kdy je osoba pobírající důchod hospitalizována, lze výplatu důchodu přesměrovat i do zdravotnického zařízení. Pro takový případ je třeba vyplnit a nechat zdravotnickým zařízením potvrdit žádost o změnu pro dosílku důchodu do zdravotnického zařízení. Česká pošta vyplácí důchod zpětně nanejvýš za tři po sobě jdoucí měsíce. Pokud zůstane důchod na poště nevyzvednutý v termínu třech po sobě jdoucích výplatních měsíců, vrací jej Česká pošta České správě sociálního zabezpečení, která výplatu důchodu následně pozastaví. Pro obnovu výplaty důchodu je třeba podat písemnou žádost na ústřední pracoviště ČSSZ.

Výplata důchodu jiné osobě

Bezhotovostní výplata důchodu převodem na účet je možná i na účet manžela/manželky osoby, která důchod pobírá. V takovém případě je třeba na příslušné pobočce ČSSZ podat žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela/manželky v České republice, který s tímto způsobem výplaty musí vyjádřit svůj souhlas.

Manželovi/manželce osoby, která důchod pobírá, může být vyplacen i důchod doručovaný prostřednictvím České pošty — pro vyplacení důchodu je potřeba, aby byla tato osoba k přebírání důchodu zmocněna prostřednictvím rozšířeného průkazu příjemce.

Dále může být důchod vyplácen osobě, která je jako příjemce důchodu uvedena ve výplatním dokladu ČSSZ. Takovou osobou může být:

Zvláštní příjemce důchodu je:

 • ustanoven rozhodnutím obecního úřadu v místě trvalého bydliště příjemce důchodu;
 • obecní úřad rozhoduje na základě žádosti podávané příjemcem důchodu; formulář žádosti je obvykle k dispozici na daném obecním úřadě nebo webových stránkách obce;
 • k žádosti se vyjadřuje ošetřující lékař osoby, která důchod pobírá, a potvrzuje, že daná osoba není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopna důchod přebírat;
 • s rozhodnutím o ustanovení zvláštního příjemce důchodu je následně třeba se obrátit na ČSSZ, která důchod vyplácí;
 • důchod je pak vyplácen přímo zvláštnímu příjemci, který je povinen s důchodem hospodařit výhradně ve prospěch osoby, kterou pro příjem důchodu zastupuje, a úřadu případně na vyzvání ve stanovené lhůtě doložit, jak s vyplaceným důchodem nakládá.

Zastoupení pro příjem sociálních dávek

Pokud je nemocný příjemcem některé z dávek sociální péče či podpory, jako je například příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na bydlení, je někdy třeba v souvislosti se zhoršeným zdravotním stavem daného člověka řešit i změnu způsobu výplaty těchto dávek nebo zastoupení pro jejich příjem.

Jedním z řešení může být změna způsobu vyplácení sociální dávky, o kterou lze požádat prostřednictvím formuláře „Hlášení změn — změna způsobu výplaty dávky“. Tento formulář lze podat elektronicky přes web MPSV nebo osobně či poštou na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce dle místa trvalého pobytu osoby, která dávku pobírá. Sociální dávky lze vyplácet bezhotovostně převodem na účet, který nemusí nutně být vlastním účtem příjemce dávky, může se jednat o účet kohokoliv jiného.

Pokud je sociální dávka vyplácena poštovní poukázkou, v případě, kdy není příjemce dávky schopen se osobně dostavit na poštu, lze poštovní poukázku vyplatit následujícími způsoby:

 • požádat vedení příslušné poštovní pobočky o doručení poukázky společně s hotovostí na adresu příjemce, tj. vyplacení poukázky doručovatelem v místě bydliště;
 • proplatit poukázku osobě, kterou k tomuto příjemce dávky zmocní, a to buď prostřednictvím průkazu příjemce (viz výše) nebo plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.

Obdobně jako v případě výplaty důchodu jiné osobě lze příslušný obecní úřad v místě trvalého bydliště osoby, která dávku pobírá, požádat o ustanovení zvláštního příjemce sociální dávky – způsob podání a vyřízení žádosti je obdobný jako v případě zvláštního příjemce důchodu.

Pokračujte ve čtení

5 6

Čím více pozornosti člověk věnuje uspořádání svých záležitostí, dokud k tomu má síly, čas a prostor, tím méně starostí jednou zůstane k řešení pozůstalým. Zároveň lze už za života do jisté míry ovlivnit, co se bude po vaší smrti dít.

6 6

Pro případ úmrtí může být užitečné si ujasnit, co člověk chce, aby tu po něm zůstalo, a co naopak nechce sdílet. V digitálním světě to platí dvojnásob, neboť bez předchozího ošetření a nastavení uživatelských účtů pro případ úmrtí se lze k řadě služeb a dat dostat jen velmi obtížně nebo to není možné vůbec.