Co zařídit při péči

Zde naleznete souhrn nejdůležitějších informací týkajících se úřední a administrativní stránky péče o umírající, jaké jsou možnosti podpory pečujících osob a co dalšího může být třeba při péči o umírajícího řešit.

Co zařídit při péči a po úmrtí blízkého

Existuje několik důvodů, proč pečující osoba vstupuje do kontaktu s úřady. Nevyléčitelně nemocný člověk má pravděpodobně nárok na příspěvek na péči, který je poskytován těm, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Rovněž pečující osobě vzniká v určitých případech nárok na výplatu ošetřovného nebo dlouhodobého ošetřovného.

Někdy je třeba vyřídit opatrovnictví dospělé osoby, což umožňuje zákonné zastoupení zletilého občana, kterému byla omezena svéprávnost. Nastat může i situace, kdy bude třeba nemocného zastupovat pro příjem důchodu a pošty.

Podkapitoly

1 6

Příspěvek na péči je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe. Příjemce sám rozhoduje o tom, které poskytovatele pomoci pro zajištění péče o svou osobu využije. 

2 6

Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné jsou finanční příspěvky, jejichž účelem je pomoci pečujícím překlenout nepříznivou situaci spojenou s potřebou poskytovat celodenní péči blízkému.

3 6

Podpůrná opatření a opatrovnictví jsou nástroje, které pomáhají ošetřit situaci, kdy nemocný ztrácí schopnost samostatného právního jednání. 

4 6

Závažné onemocnění nezřídka omezí pohyblivost nemocného natolik, že není sám schopen vyřídit si běžné záležitosti jako je přebírání důchodu nebo doporučené pošty. Je proto třeba řešit v těchto záležitostech zastoupení nemocného pečujícím.

5 6

Čím více pozornosti člověk věnuje uspořádání svých záležitostí, dokud k tomu má síly, čas a prostor, tím méně starostí jednou zůstane k řešení pozůstalým. Zároveň lze už za života do jisté míry ovlivnit, co se bude po vaší smrti dít.

6 6

Pro případ úmrtí může být užitečné si ujasnit, co člověk chce, aby tu po něm zůstalo, a co naopak nechce sdílet. V digitálním světě to platí dvojnásob, neboť bez předchozího ošetření a nastavení uživatelských účtů pro případ úmrtí se lze k řadě služeb a dat dostat jen velmi obtížně nebo to není možné vůbec.