Úvodní kapitola → Péče o umírající a nevyléčitelně nemocné
1 3

Paliativní péče

Paliativní péče si klade za cíl podpořit pacienta v hledání toho, co je pro něj osobně v životě s nevyléčitelnou nemocí důležité. Pomáhá zajistit takovou péči a podporu pro něj i jeho nejbližší, aby mohl žít důstojně a bez utrpení až do poslední chvíle.

Paliativní péče je zaměřena na kvalitu lidského života ve všech jeho dimenzích – fyzické, psychologické, sociální a spirituální. Má důležitou roli v životě pacientů s nevyléčitelným onemocněním a její význam roste s pokročilostí onemocnění, zejména v situaci, kdy již není možné další postup nemoci medicínsky ovlivnit.  

Principy paliativní péče

Paliativní péče je multidisciplinární přístup k pacientovi, jehož život je limitován nevyléčitelným onemocněním. Jejím cílem je umožnit nemocným žít dle vlastních hodnot a preferencí i v situaci, kdy není možné vyléčení. Nedílnou součástí je podpora blízkých nemocného.

Základním východiskem v paliativní péči je respekt k tomu, že každý člověk prožívá závěrečnou část svého života se všemi jejími fyzickými, psychickými, sociálními, duchovními a kulturními aspekty individuálně. Základním principem paliativní péče je proto mapování individuálních potřeb pacienta, které se s postupem nemoci proměňují. 

Paliativní péče usiluje o zachování autonomie nemocného navzdory omezením, které mu nemoc způsobuje. Existují studie, které prokazují, že pacienti, kterým byla poskytnuta časná paliativní péče, tedy již v průběhu specifické léčby, žijí se svou nemocí déle a kvalitněji.

Obecná a specializovaná paliativní péče

Obecná paliativní péče by měla být součástí léčby každého život ohrožujícího onemocnění. Zahrnuje léčbu potíží, které nemoc či její náročná léčba nemocnému přináší a také citlivou komunikaci ohledně charakteru a prognózy onemocnění. Již v průběhu léčby onemocnění lékař v rámci paliativního přístupu mapuje, co je pro nemocného důležité, jaké intervence je ochoten podstoupit, co si naopak pro sebe nepřeje. Společně s pacientem vytváří plán budoucí péče tak, aby o něj bylo v případě zhoršení stavu postaráno dle jeho vlastních přání.

Obecná paliativní péče je v kompetenci ošetřujících specialistů (např. onkologové, neurologové, geriatři či internisté), kteří v rámci své odbornosti vedou léčbu zaměřenou na zastavení či zpomalení postupu nemoci. Důležitou roli v obecné paliativní péči mají také praktičtí lékaři, kteří mají možnost pacientům zajistit službu domácí zdravotní péče.

Specializovaná paliativní péče je určena pro pacienty, jejichž potřeby jsou komplexní. Tedy pro pacienty, jejichž potíže špatně reagují na běžnou léčbu a dosažení maximálního komfortu vyžaduje kromě složitějších medicínských postupů spolupráci s dalšími odborníky k ošetření psychologických, sociálních a spirituálních potřeb. Potřeba zajištění specializované paliativní péče zpravidla roste s pokročilostí onemocnění a s vyčerpáním možností jeho léčby.

Zdravotní péče je v takových chvílích jen jednou z intervencí přinášejících úlevu. Nástrojem specializované paliativní péče je týmová spolupráce napříč profesemi, které umožňují pacientům a jejich rodinám hledat zdroje utrpení a úlevy od něj, stanovit si realizovatelné cíle péče a dle aktuálních možností je naplňovat.  

Formy specializované paliativní péče

Komu je paliativní péče určena

Z paliativní péče obecně profitují všichni pacienti, žijící s život ohrožujícím onemocněním, bez ohledu na základní diagnózu. 

Cílovou skupinu specializované paliativní péče představují zejména pacienti v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných onemocnění, jejichž potíže jsou komplexní. Onemocnění a stavy, které v pokročilých stadiích obvykle vyžadují specializovanou paliativní péči, jsou:

  • onkologická onemocnění,
  • neurodegenerativní onemocnění (roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, amyotrofická laterální skleróza – ALS, demence),
  • konečná stadia chronických orgánových onemocnění (srdce, ledvin, jater, plic)
  • závěrečná fáze života u křehkých geriatrických pacientů s vyjádřenými komplexními potřebami 
  • celé spektrum těžkých vrozených syndromů a vad v dětském věku, vzácná a metabolická onemocnění u dětí
  • stavy, které i při maximální intenzivní léčbě progredují.

Organizace věnující se paliativní péči v ČR

Systematickým rozvojem paliativní péče se zabývá Centrum paliativní péče. Pořádá vzdělávací akce, osvětové kampaně a publikuje výzkumy z této oblasti. Osvětě a vzdělávání v oblasti paliativní péče se systematicky věnuje také Cesta domů.

Informace týkající se podpory paliativní péče ze strany Ministerstva zdravotnictví lze nalézt na webu Paliativa.cz.

Poskytovatele domácí hospicové péče v ČR zastřešuje Fórum mobilních hospiců, část hospiců pak sdružuje rovněž Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Zastřešující odbornou společností pro profesionály je pak Česká společnost paliativní medicíny.

Kontakty na jednotlivé služby působící v oblasti paliativní péče lze nalézt zde na webu v adresáři služeb.

Pokračujte ve čtení

2 3

S tématem paliativní a hospicové péče je spojena řada domněnek, očekávání a představ, které jsou velmi často mylné a vyvolávají mnoho obav. V této kapitole se snažíme rozptýlit ty nejčastější z nich.

3 3

Umírání a smrt jsou nedílnou součástí života, a odedávna se tak odráží i v umění. Literatura nebo filmy mohou v tomto ohledu představovat zdroj informací, porozumění či inspirace pro kohokoliv, koho se téma umírání a smrti jakýmkoliv způsobem dotýká.