Úvodní kapitola → Péče o nevyléčitelně nemocné
1 3

Paliativní péče

Paliativní péče se poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je zmírnit bolest, dušnost a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Principy paliativní péče

 • Neodvrací se od nevyléčitelně nemocných, ale chrání jejich důstojnost a klade hlavní důraz na kvalitu života.
 • Dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií smrtelných onemocnění.
 • Podporuje život, avšak pohlíží na umírání jako na přirozený proces, neusiluje ani o urychlení, ani o oddálení smrti.
 • Je založena na interdisciplinární spolupráci a na celostním pohledu na nemocného člověka, a integruje proto v sobě lékařské, psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty.
 • Vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení.
 • Zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných, nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých.
 • Nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.
 • Vychází ze zkušenosti, že existuje zásadní rozdíl mezi špatnou a kvalitní péčí o umírající a že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a nesmyslným utrpením.

Základní formy specializované paliativní péče

 • zařízení domácí paliativní péče, tj. domácí (případně „mobilní“) hospic
 • hospic jako samostatně stojící lůžkové zařízení poskytující specializovanou paliativní péči
 • oddělení paliativní péče v rámci jiných lůžkových zdravotnických zařízení (tj. především v rámci nemocnic a léčeben)
 • konziliární tým paliativní péče v rámci zdravotnického zařízení (nemocnice nebo léčebny)
 • specializovaná ambulance paliativní péče
 • denní stacionář paliativní péče („denní hospicový stacionář“)
 • zvláštní zařízení specializované paliativní péče (např. specializované poradny a tísňové linky, zařízení určená pro určité diagnostické skupiny atd.)

Složení multidisciplinárního týmu v paliativní péči:

 • lékaři různých profesí
 • zdravotní sestry
 • sociální pracovník
 • rehabilitační pracovník
 • psycholog, psychiatr
 • duchovní
 • dobrovolníci
 • přátelé

V paliativní péči je důraz kladen především na multidisciplinární tým, který poskytuje péči umírajícímu a jeho rodině. Kvalitní a koordinovaná paliativní péče je podmíněna spoluprací zmíněného týmu mezi sebou a zároveň s rodinou, která je jeho nedílnou součástí. Důležité jsou také týmové či individuální supervize pro všechny týmové profese.

Centrum paliativní péče

Systematickým rozvíjením paliativní péče se u nás také zabývá nezávislá výzkumná organizace Centrum paliativní péče. Pořádá vzdělávací akce, osvětové kampaně a publikuje výzkumy z této oblasti.

Adresář služeb

Kde naleznete hospice, pečovatelské agentury a půjčovny pomůcek se dozvíte v našem adresáři služeb.

Pokračujte ve čtení

2 3

Hospic má podobu lůžkového zařízení nebo domácí péče. Lůžkový hospic je „kamenné“, samostatně stojící zařízení poskytující paliativní péči. Domácí nebo také „mobilní“ hospic pak poskytuje paliativní péči v domácnostech pacientů, kde hlavními pečovateli jsou rodina a přátelé nemocného.

3 3

O umírání a smrti se téměř nemluví. Vytěsňujeme je ze svého vědomí, vyloučili jsme je z hovorů, vyhostili ze života. O to více žije v našich myslích mýtů, domněnek a omylů, kterých bychom se měli zbavit. Tady jsou nejčastější z nich.