Předchozí část → Základy péče o blízkého , Úvodní kapitola → Závěr života v domácí péči
3 6

Poskytovatelé služeb v domácím prostředí a pomůcky

Domácí péči usnadňují nejen zdravotníci a ošetřovatelé, ale také sociální služby – především terénní pečovatelské a odlehčovací služby nebo služby osobní asistence a systémy tísňové péče. Síly nemocných i pečujících pak mohou šetřit kompenzační pomůcky, které přispívají i k pocitu klidu a bezpečí.

 

V tomto článku najdete bližší informace k následujícím tématům:

Služby zdravotní péče

Praktický lékař

Praktický lékař bývá prvním a klíčovým článkem při poskytování a koordinaci péče, neboť je tím, kdo má znalost celkové anamnézy nemocného a oproti lékařům v odborných specializacích má rovněž širší kompetence ohledně předepisování další zdravotní péče (tzv. home care, rehabilitace, lázně) nebo pomůcek. Stejně tak bývá praktický lékař tím, kdo bývá uváděn jako ošetřující lékař v žádosti o příspěvek na péči nebo invalidní důchod a kdo následně poskytuje podklady reviznímu lékaři v řízení o přiznání příspěvku či důchodu. 

I v případě, kdy je převážná část zdravotní péče nemocnému poskytována v lůžkovém zařízení nebo odbornými ambulancemi, je proto dobré, aby byl praktický lékař nemocného pravidelně informován o jeho zdravotním stavu a měl k dispozici aktuální lékařské zprávy z odborných vyšetření a případných hospitalizací.

Agentura domácí ošetřovatelské péče (home care)

Domácí ošetřovatelskou péči poskytují agentury domácí péče (tzv. home care). Jedná se o odbornou ošetřovatelskou péči, která je poskytována profesionálními zdravotníky v domácím prostředí pacienta. Většinou se jedná o sesterské zdravotnické úkony jako jsou aplikace injekcí, převazy, odběry krve, cévkování, pohybová léčba atd. Obvyklý rozsah domácí ošetřovatelské péče jsou maximálně 3 hodiny péče denně.

Domácí ošetřovatelskou péči může předepsat ošetřující lékař z nemocnice (v návaznosti na hospitalizaci), ambulantní specialista či lékař pohotovostní služby, a to na maximálně 14 dní, resp. v případě terminálně nemocných pacientů na maximálně 3 měsíce. V případě potřeby dlouhodobější péče indikuje domácí ošetřovatelskou péči praktický lékař nemocného.

Pokud je domácí ošetřovatelská péče předepsána lékařem, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tj. pacient ji neplatí s výjimkou některých specializovaných či nadstandardních úkonů. O péči nicméně může požádat i nemocný sám a hradit ji jako samoplátce.

Některé agentury domácí ošetřovatelské péče nabízejí možnost péče pro pacienty v terminálním stavu pod tzv. signálním kódem. Indikace péče pod signálním kódem předpokládá u nemocného terminální stav a očekávané úmrtí v řádu dnů až několika týdnů. V případě indikace péče pod signálním kódem může být nemocnému poskytnuta domácí ošetřovatelská péče v rozsahu až 6 hodin denně. V tomto případě se jedná o obecnou paliativní péči, která nenabízí specializovaný a multidisciplinární přístup s trvalou dostupností a časovou flexibilitou. Pokud je stav nemocného relativně stabilní a nedochází k častým změnám celkového stavu a intenzity symptomů, obvykle bývá takto nastavená péče plně postačující.

Ambulance paliativní a podpůrné péče

Paliativní péče je určena pacientům, jejichž onemocnění lze jen omezeně léčit nebo jej nelze vyléčit vůbec a kteří potřebují dobře nastavit léčbu příznaků, jež toto onemocnění doprovázejí. Paliativní péče je zaměřena na udržení maximální možné kvality života a věnuje pozornost fyzické i psychické pohodě nemocného. V ambulanci lékař – paliatr nemocného vyšetří, zhodnotí jeho celkový stav a s ohledem na základní onemocnění a jeho příznaky může předepsat či upravit medikaci (typicky na bolest, dušnost, nevolnost, otoky nebo úzkost, neklid a zmatenost). Péče zároveň obvykle nabízí i prostor pro rozhovor o diagnóze, prognóze a dalších tématech důležitých pro nemocného i jeho blízké.

Některé ambulance nabízejí návštěvní službu v domácnosti nemocného, jinde je nutné ambulanci osobně navštívit. Podobně jako v případě vyšetření v jiných odborných ambulancích může nemocný v případě potřeby požádat svého praktického lékaře o vystavení poukazu na převoz sanitkou, případně využít služeb soukromých dopravců, kteří poskytují služby pro převoz nemocných a imobilních osob. Zdravotní péče poskytovaná ambulancemi paliativní a podpůrné péče bývá zpravidla hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Domácí hospic

Domácí hospice jsou poskytovateli tzv. mobilní specializované paliativní péče. Jedná se o týmy odborníků (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, duchovní), kteří docházejí za nemocným a jeho blízkými domů a jsou jim po dobu péče o nevyléčitelně nemocného člověka k dispozici. Cílem domácích hospiců je umožnit dobrý a důstojný konec života v domácím prostředí.

Péče domácího hospice je nemocnému a jeho blízkým dostupná 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Vzhledem k tomu, že úhrada domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění zdaleka nepokrývá náklady na poskytování takovéto péče, bývá obvykle vyžadována finanční spoluúčast pacienta. Zároveň je u domácí hospicové péče většinou podmínkou přítomnost pečující osoby u nemocného 24 hodin denně, neboť sám nemocný již zpravidla nebývá ve svém stavu schopen kontaktovat ošetřující personál například v případě zhoršení symptomů.

Většina domácích hospiců v České republice má dojezdovou vzdálenost do 30 km od místa, kde sídlí. Některé domácí hospice nicméně mají delší dojezdovou vzdálenost nebo z ní poskytují výjimky, například pokud se jedná o péči v oblasti, kterou nepokrývá jiný domácí hospic. Pro vyhledání domácí hospicové péče lze využít adresář služeb Cesty domů.

Sociální služby

Sociální služby poskytují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, které již nemocný není schopen sám zvládnout. Pomáhají například při osobní hygieně, s dovozem obědů a nákupů, poskytují ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení. Pomoci mohou také s chodem domácnosti, zprostředkovávají aktivizační a terapeutické činnosti, pomáhají při prosazování práv a zájmů nemocných. V registru poskytovatelů sociálních služeb lze podle typu poskytované péče vyhledat sociální službu, která nabízí služby v konkrétním regionu ČR. Pro vyhledání služeb péče o nevyléčitelně nemocné a umírající lze využít rovněž adresář služeb Cesty domů.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Služba pokrývá tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například pomoc při oblékání nebo při přesunech na lůžko či invalidní vozík),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc se sprchováním, mytím vlasů, hygienou na lůžku, pomoc při použití wc),
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc s přípravou jídla a jeho podáním),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s běžným základním úklidem a udržováním domácnosti),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady apod.).

Cena péče se odvíjí od objemu poskytnuté péče, maximální hodinová sazba je v případě registrovaných sociálních služeb dána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Péči účtují její poskytovatelé po jednotlivých poskytnutých úkonech a pouze za dobu, kdy byly dané úkony péče poskytovány (nemělo by se tudíž stát, že bude účtována například každá započatá hodina péče). 

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například pomoc při oblékání nebo přesunu na lůžko či invalidní vozík),
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při sprchování, mytí vlasů, pomoc při použití wc)
 • pomoc při zajištění stravy (pomoc s přípravou a podáním jídla),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s běžnou údržbou domácnosti a drobnými nákupy),
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování, nácvik dovedností),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení na úřady, do školy či k lékaři),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí).

Cena péče se odvíjí od objemu poskytnuté péče, maximální výše ceny za hodinu péče je v případě registrovaných sociálních služeb dána vyhláškou MPSV.

Terénní odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující blízké osobě nezbytný odpočinek.

Služba pokrývá tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například pomoc při oblékání nebo při přesunech na lůžko či invalidní vozík),
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc se sprchováním, mytím vlasů, hygienou na lůžku, pomoc při použití wc),
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc s přípravou jídla a jeho podáním),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady apod.),
 • sociálně terapeutické činnosti (činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí),
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Cena péče se podobně jako v případě pečovatelské služby odvíjí od objemu poskytnuté péče, maximální výše ceny za hodinu péče je v případě registrovaných sociálních služeb dána vyhláškou MPSV.

Pobytová odlehčovací služba (respitní péče)

Služba umožňuje umístit člověka závislého na péči na až 90 dnů v kalendářním roce do pobytového sociálního zařízení. Cílem tzv. respitního pobytu je umožnit pečujícím odpočinout si na určitou dobu od péče a nabrat nové síly nebo poskytnout jim čas na vyřízení osobních záležitostí apod. 

Pobytovou odlehčovací službu poskytují zařízení sociálních služeb, která bývají zřizována veřejnými subjekty (obce, městské části), neziskovými organizacemi nebo se jedná o soukromá či církevní zařízení. Cena za odlehčovací pobyt je daná vyhláškou MPSV a ceníkem konkrétního zařízení, stanovujícím ceny fakultativních služeb (doplňkové služby nad rámec hlavní činnosti), stravy či pobytu. 

Tísňová péče

Tísňová péče je sociální služba poskytovaná v domácím prostředí prostřednictvím distančních technologií, které umožňují nemocnému být v domácím prostředí a v krizových situacích, jako je například pád nebo zhoršení zdravotního stavu, si jednoduše přivolat pomoc. Jejím cílem je poskytnout v domácím prostředí podporu lidem, jejichž soběstačnost a bezpečí jsou ohroženy zhoršeným zdravotním stavem nebo sníženými schopnostmi.

Technické řešení služby tísňové péče může mít řadu podob. Nejčastěji se jedná o SOS tlačítko, které má daná osoba neustále při sobě (nejčastěji v podobě hodinek či přívěsku) a jehož prostřednictvím si člověk může přivolat pomoc v krizové situaci – typicky například v případě pádu či zranění. Dále systémy tísňové péče zahrnují například zařízení monitorující pravidelný pohyb v domácnosti. Stisknutím SOS tlačítka nebo aktivací jiného zařízení je obvykle vyslán signál na dispečink příslušného poskytovatele tísňové péče, který se s daným člověkem následně spojí a dle potřeby kontaktuje jeho blízké, integrovaný záchranný systém nebo do domácnosti vysílá asistenta.

Poskytovatelů tísňové péče existuje celá řada, obvykle je jejich působnost omezena na určitý region. Kontakty na poskytovatele tísňové péče lze dohledat v registru poskytovatelů sociálních služeb, v místě bydliště je většinou rovněž mívají příslušné obecní nebo městské úřady, případně se lze obrátit na některého poskytovatele terénních služeb v daném regionu nebo některou z organizací, které se zabývají podporou vážně nemocných, seniorů nebo osob se sníženou pohyblivostí. Cena za službu se odvíjí od zvoleného technického řešení tísňové péče a daného poskytovatele.

Pomůcky

Kompenzační pomůcky mohou pomoci nemocnému k lepší kvalitě života a pečujícím k lepšímu zvládnutí péče. Některé z nich najdete v půjčovnách pomůcek, některé je možné snadno získat na předpis u praktického lékaře, u některých je nutné, aby je předepsal lékař např. s odborností neurologie, ortopedie nebo rehabilitace. Kompenzační pomůcky doporučí buď přímo odborní lékaři nebo se lze o náležitostech pro jejich předepsání informovat u praktického lékaře či v prodejnách nebo půjčovnách kompenzačních pomůcek.

Polohovací

 • Elektrické polohovací lůžko
 • Polohovací křeslo
 • Hrazda s hrazdičkou
 • Opěrka pod záda
 • Podhlavník do lůžka
 • Podstavce pod nohy postele

Antidekubitní

 • Antidekubitní matrace aktivní/pasivní 
 • Antidekubitní podložka 
 • Antidekubitní podložky (pod paty, podložní kruh)

Toaletní

 • Močová láhev
 • Nástavec na WC
 • Podložní mísa
 • Toaletní židle

Pro hygienu

 • Madlo na vanu
 • Nafukovací vana
 • Pojízdná sprchová židle
 • Protiskluzová podložka do vany
 • Sedačka do vany, na vanu
 • Sprchový WC vozík
 • Vanový elektrický zvedák

Lokomoční – pro snadnější pohyb

 • Chodítko
 • Francouzské hole a berle
 • Mechanický vozík
 • Podložka pro přesun
 • Transportní pomůcky (červený program)
 • Závěsný elektrický pojízdný zvedák
 • Žebříček do postele

Pro podporu dýchání

 • Koncentrátor kyslíku
 • Čistička vzduchu
 • Ultrazvukový koncentrátor
 • Zvlhčovač vzduchu

Při inkontinenci

 • Vložné pleny
 • Fixační kalhotky
 • Plenkové kalhotky navlékací
 • Plenkové kalhotky
 • Podložka absorpční

Jiné

 • Lineární dávkovač léků
 • Odsávačky
 • Přípravky k ošetření pokožky
 • Stolek k lůžku
 • Stomické pomůcky

Pokračujte ve čtení

4 6

Někdy není péče o nemocného v domácím prostředí možná nebo si ji nemocný nepřeje. V takovém případě je možné využít péči v lůžkovém zařízení nebo v některé z pobytových služeb.

5 6

Čas umírání může být pro příbuzné a přátele umírajícího člověka dobou krize, strachu a nejistoty, ale i časem velmi důležitým. Na smrt jako takovou se asi připravit nelze, ale může pomoci, pokud mají blízcí umírajícího představu, co lze v závěru života nemocného očekávat a co může jejich blízký prožívat.

6 6

Pokud si nemocný přeje zemřít doma, může být okamžik úmrtí i povinnosti, které jsou s úmrtím mimo zdravotnické zařízení spojeny, zdrojem obav nebo stresu. Situaci může ulehčit, pokud mají pečující informace, co lze v závěru života nemocného očekávat a jaké nezbytné kroky je třeba po úmrtí udělat.