16

Poskytovatelé služeb a pomůcky

Domácí péči usnadňují nejen zdravotníci a ošetřovatelé, ale také služby sociální – především pečovatelská služba a systémy tísňového volání. Vaše fyzické i psychické síly pak můžou šetřit kompenzační pomůcky.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 9. 2. 2022

Mobilní hospic

Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dřív, mezi věcmi, které nás životem provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí. Chceme pít svůj čaj, hledět na květiny, které jsme vypěstovali, jíst na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme nejraději. Máme strach z neosobního prostředí nemocnic a z toho, že mnoha našim drobným i velkým trápením nebude rozuměno.

Doma nás ale umírá velice málo. Má to mnoho příčin, jednou je i strach z toho, že to nejde. Pacient se bojí, že bude na obtíž, rodina má obavy, že péči nezvládne. Ve světě se již mnoho let snaží tuto situaci řešit mobilní hospice. Jsou to týmy odborníků (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychoterapeuti, duchovní), kteří chodí za pacientem a jeho rodinou a jsou jí odborně k dispozici. Organizovány jsou rozličným způsobem, ale idea je stále tatáž – umožnit dobrý a důstojný konec života v domácím prostředí.

Sociální služby

Pomáhají při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně. Donášejí obědy a nákupy, poskytují ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení. Pomáhají také s chodem domácnosti, zprostředkovávají aktivizační a terapeutické činnosti, pomáhají při prosazování práv a zájmů nemocných. Na adrese registru poskytovatelů sociálních služeb si můžete vyhledat sociální službu, kterou hledáte. Můžete také nahlédnout do našeho adresáře služeb.

Agentura domácí péče (Home care)

Jedná se o odbornou ošetřovatelskou péči, která je poskytovaná profesionálními zdravotníky. Většinou jde o sesterské zdravotnické úkony jako je aplikace injekcí, převazy, odběry, pohybová léčba atd. Maximální doba poskytování domácí ošetřovatelské péče je 3 × 1 hodina denně 7 dní v týdnu (započítává se i cesta k pacientovi).

Kde a jak žádat?

O péči může požádat nemocný sám, jeho rodina či nemocnice a to vždy na doporučení ošetřujícího lékaře – indikace, rozsah a délka poskytované péče je tedy vždy určena ošetřujícím lékařem.

Kdo ji poskytuje?

Zařízení poskytující agentury domácí péče (home care ) jsou státní, privátní či církevní.

Kolik stojí?

Ošetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Některé nadstandardní výkony platí nemocný či rodina.

Odlehčovací služby (respitní péče)

Respitní pobyt přináší pomoc pečujícím o nemocného doma – umožňuje umístit nemocného na jeden až tři měsíce do ošetřovatelského zařízení. Cílem je umožnit odpočinout si na určitou dobu od péče a nabrat nové síly nebo poskytnout čas na vyřízení osobních záležitostí apod.

Kdo ji poskytuje?

Sociálně ošetřovatelská zařízení, která zřizují obecní úřady (městské části) nebo nestátní subjekty.

Kolik stojí?

Ceny jsou různé v závislosti na poskytovateli.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kolik stojí?

Ceny jsou různé v závislosti na poskytovateli. Orientačně se jedná o 100 kč/hod. a výše v závislosti na typu poskytované pomoci viz výše.

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Následná péče

Následnou lůžkovou péčí se rozumí poskytování zdravotní péče při pobytu na lůžku, pokud pominuly zdravotní důvody k poskytování akutní lůžkové péče, nemocným:

 • u kterých byla stanovena diagnóza a došlo ke zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci
 • jejichž zdravotní stav je stabilizovaný tj. nelze očekávat zvrat stability vyžadující akutní lůžkovou péči

Kdo ji poskytuje?

Následná lůžková péče je poskytována především v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), v odborných léčebných ústavech, v domovech důchodců a jiných ústavech sociální péče nebo v nemocnicích v rámci lůžek následné péče.

Kde a jak žádat?

Umístění do LDN se řídí trvalým bydlištěm nemocného, jde většinou o přeložení pacienta z nemocnice. Přijetí doporučuje ošetřující lékař a schvaluje primář léčebny. Žádost o umístění do domova důchodců, doložená údaji o zdravotním stavu a výši důchodu zájemce, se podává na sociálních odborech obecních úřadů dle trvalého bydliště žadatele.

Pomůcky

Kompenzační pomůcky pomohou nemocnému k lepší kvalitě života a pečujícím ke snadnější péči. Některé z nich najdete v půjčovnách pomůcek, některé je možné snadno získat na předpis u praktického lékaře, u některých je nutné, aby je předepsal lékař např. s odborností neurologie, ortopedie, resp. rehabilitace.

Polohovací

 • Elektrické polohovací lůžko
 • Hrazda s hrazdičkou
 • Opěrka pod záda
 • Podhlavník do lůžka
 • Podstavce pod nohy postele
 • Pomůcky pro polohování

Antidekubitní

 • Antidekubitní matrace aktivní nízká
 • Antidekubitní matrace aktivní vysoká
 • Antidekubitní matrace pasivní
 • Antidekubitní podložka do vozíku
 • Antidekubitní podložka pasivní (dekuba)
 • Podložka pod paty
 • Podložní kruh

Toaletní

 • Močová láhev
 • Nástavec na WC
 • Podložní mísa
 • Toaletní židle

Pro hygienu

 • Madlo na vanu
 • Nafukovací vana
 • Pojízdná sprchová židle
 • Protiskluzová podložka do vany
 • Sedačka do vany, na vanu
 • Sprchový WC vozík
 • Vanový elektrický zvedák

Lokomoční – pro snadnější pohyb

 • Chodítko
 • Francouzské hole a berle
 • Mechanický vozík
 • Podložka pro přesun
 • Transportní pomůcky (červený program)
 • Závěsný elektrický pojízdný zvedák
 • Žebříček do postele

Pro podporu dýchání

 • Koncentrátor kyslíku
 • Pračka vzduchu
 • Ultrazvukový koncentrátor
 • Zvlhčovač vzduchu

Při inkontinenci

 • Vložné pleny
 • Fixační kalhotky
 • Plenkové kalhotky navlékací
 • Plenkové kalhotky
 • Podložka absorpční

Jiné

 • Lineární dávkovač léků
 • Odsávačky
 • Přípravky k ošetření pokožky
 • Stolek k lůžku
 • Stomické pomůcky

Pokračujte ve čtení

 • 26
  Základní body péčeV domácí péči přebírá roli ošetřovatelů v nemocnici rodina. Je proto potřeba osvojit si základní ošetřovatelské dovednosti.
 • 36
  Ostatní péčePři delším upoutání nemocného na lůžko nezapomínejte, že by měl zůstat aktivní. Pokoušejte přehlušit vjem nemoci vjemy příjemnými. Nepodceňujte péči o pokožku a kosmetickou úpravu. Vůně povzbudí každého, a pečlivá upravenost posílí důstojnost a respekt k sobě samému.
 • 46
  Ústavní péčePokud z důvodu ošetřovatelské náročnosti či nedostupnosti ošetřovatelských služeb není možný pobyt v domácím prostředí, nastupuje péče ústavní.
 • 56
  Úmrtí v domácnosti a organizace pohřbuPoslední okamžik a rozloučení s naším blízkým bychom si neměli nechat ničím narušit. K tomu je ale třeba se na takovou chvíli dobře připravit, protože kromě bolesti a smutku sebou nese i několik nepříjemných byrokratických povinností.
 • 66
  Nezapomeňte pečovat sami o sebePečující se často ocitají na hranici svých psychických a fyzických možností. Aby mohli poskytovat nemocnému to nejlepší, měli by myslet i na své potřeby.