69

Co zařídit na úřadech po smrti blízkého

Období po smrti blízkého člověka není jen dobou truchlení a zvykání si na novou realitu bez zemřelého, zároveň je také třeba v tomto období řešit mnoho neodkladných úředních záležitostí ve věcech pohřbu, přepisu smluv, dědictví apod. Zde naleznete základní informace, které vám pomohou zorientovat se v nelehkém období po smrti blízkého člověka.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 9. 2. 2022

Předně je třeba říci, že veškeré žádosti a změny je možné zařizovat teprve poté, co obdržíte poštou z matriky úmrtní list.

Pohřebné

Pohřebné náleží buď osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která vypravila pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. Vyřizuje se na úřadech práce v místě bydliště žadatele.

Doklady, které musíte mít s sebou:

 • průkaz totožnosti žadatele (občanský průkaz)
 • úmrtní list
 • rodný list dítěte
 • potvrzení o studiu (pokud dítě studuje)
 • fakturu za vypravení pohřbu (vydá pohřební ústav),
 • doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu (vydá pohřební ústav)
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení (vydá pohřební ústav)

Příspěvek na péči

Pokud zemřelý pobíral nebo i jen požádal o příspěvek na péči, je třeba, aby pečující jeho úmrtí oznámil příslušné krajské pobočce Úřadu práce, a to do osmi dní. Obvykle stačí tuto událost oznámit emailem a po obdržení úmrtního listu dodat na úřad jeho kopii.

Pokud žadatel zemře ještě před tím, než byl příspěvek na péči přiznán, nárok na výplatu nepropadá, nýbrž přechází na osobu či instituci, která žadateli poskytovala sociální péči. Tento přechod nároku na dávku po úmrtí však platí pouze v případě, že bylo v rámci řízení před úmrtím žadatele provedeno sociální šetření.

Přepis změny stavu v občanském průkazu

Tuto změnu provádí oddělení osobních dokladů na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Nový občanský průkaz obdržíte do 30 dnů.

Doklady, které musíte mít s sebou:

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz)
 • úmrtní list

Převod smlouvy o odběru plynu

Převody smluv na odběr plynu, elektřiny, telefonu a dodávku vody se zařizují v případě, že byly uzavřeny se zemřelým příbuzným.

Převod můžete vyřídit osobně na Obchodním středisku Pražských plynáren a.s. na těchto místech v Praze: U Plynárny 500, Praha 4 nebo Jungmannova 31, Praha 1, v úředních hodinách: pondělí – čtvrtek 9.00-18.00 hodin a pátek 9.0012.00 hodin.

Další potřebné informace můžete získat na Zákaznické lince Pražských plynáren a.s.: 840 555 333 (pondělí–pátek 7.0019.00), nebo na www.ppas.cz.

Kontakty na pracoviště v regionech lze získat na Zákaznické lince skupiny RWE: 840 113 355 (nepřetržitě) nebo na www.innogy.cz

Doklady, které musíte předložit:

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz), v případě zastoupení jinou osobou plnou moc (formulář plné moci je možné získat na www.ppas.cz – elektronické formuláře nebo v obchodních kancelářích)
 • úmrtní list
 • bankovní spojení v případě bezhotovostní platby
 • spojovací číslo v případě platby formou SIPO

Informace, které musíte vědět:

 • číslo plynoměru – buď si vezměte sebou fakturu za úhradu plynu nebo si opište číslo, které je na štítku na plynoměru
 • stav plynoměru – v den, kdy půjdete do plynárny, si opište čísla z počítadla plynoměru

Převod majetku

Ostatní převody majetku, např. nemovitostí, bankovních účtů, vkladních knížek, auta a pod., se provádějí až po skončení dědického řízení. V případě, že dědic nemá dispoziční právo k bankovnímu účtu zemřelého či chce disponovat s jiným majetkem náležejícím do dědictví, přesahující rámec obvyklého hospodaření, musí tak činit jen se svolením soudu.

Co s mobilem po zemřelém

Může nastat situace, že úmrtí postihne majitele mobilního telefonu, jehož smlouva s operátorem ještě neskončila. Pozůstalí onen telefon nepotřebují, případně jej nechtějí, ovšem smluvní závazek běží dál. Mají jinou možnost, než platit měsíční paušál po zbývající dobu smlouvy? Na infolince odpověď nenaleznou.

Smrtí účastníka smlouva s operátorem zaniká. V případě úmrtí klienta nemohou telefonní operátoři žádat po dědicích zaplacení pokuty za předčasně ukončenou smlouvu. Na tomto stanovisku se shodují zástupkyně veřejného ochránce práv i Český telekomunikační úřad.

Na ochránce se obrátila stěžovatelka, která se po smrti svého otce rozhodla ukončit smlouvu s telefonním operátorem, kterou otec v minulosti uzavřel. Operátor však po ní chtěl úhradu smluvní pokuty za předčasně ukončenou smlouvu. Přestože tato skutečnost byla uvedena ve smluvních podmínkách operátora, zástupkyně ochránce to považuje za výkon práv a povinností v rozporu s dobrými mravy a požádala proto o součinnost Český telekomunikační úřad.

Na základě několika správních řízení vedených v podobných případech vyslovil Český telekomunikační úřad závěr, že účastnický smluvní vztah mezi telefonním operátorem a účastníkem zaniká smrtí účastníka, bez ohledu na to, zda je tato otázka jakkoli upravena v podmínkách smlouvy. Český telekomunikační úřad vychází z názoru, že práva a povinnosti účastníka vyplývající z takového smluvního vztahu jsou osobní a vztahují se jen k osobě účastníka. V případě smrti proto nepřecházejí na další osobu.

Podle zástupkyně ochránce i Českého telekomunikačního úřadu tedy dnem smrti zaniká smluvní vztah, ale nejsou tím dotčena práva a povinnosti dědiců, kteří se musejí vypořádat s případnými dluhy zemřelého vzniklými do dne jeho smrti.

Jestliže v podobných případech nedojde k urovnání sporu mezi dědici účastníka a telefonním operátorem, doporučuje zástupkyně ochránce obracet se na Český telekomunikační úřad, případně na soud.

(Dle zprávy zveřejněné na www.ochrance.cz ze dne 14.7.2008.)

Při převodu účastnické smlouvy je třeba mít s sebou úmrtní list zemřelého.

Převod smlouvy o odběru elektřiny

Převod se vyřizuje v obchodních kancelářích Pražské energetiky, a.s. v Praze na adrese: Jungmannova 36/31, Praha 1, Vladimírova 64/18, Praha 4. V úředních hodinách: pondělí – čtvrtek 9.0018.00 a pátek 9.0012.00 hodin.

Další potřebné informace můžete získat na Zákaznické lince Pražské energetiky, a.s. 267 055 555 (pondělí – pátek 7.0019.00), nebo na www.pre.cz.

Kontakty na pracoviště v regionech lze zjistit na Zákaznické lince Skupiny ČEZ na tel: 840 840 840 (nepřetržitě) a na www.cez.cz, nebo společnosti Zákaznické lince E.ON na tel.: 800 77 33 22 (pondělí – pátek 7.0020.00) a na www.eon.cz.

V případě, že je pro Vás ze zdravotních důvodů obtížné se osobně dostavit k sepsání smlouvy o převodu a dodávce elektřiny, je možné někoho pověřit plnou mocí nebo věc vyřídit písemně.

Doklady, které musíte předložit:

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz), eventuálně plná moc
 • úmrtní list
 • poslední vyúčtování odběru elektřiny

Převod smlouvy o dodávce vody

Zařizuje se pouze v případě, že bydlíte ve vlastní nemovitosti.

Vyřizuje se osobně v Zákaznickém centru Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. na adrese: Dykova 3, Praha 10 v úředních hodinách: pondělí – čtvrtek 8.0018.00 a pátek 8.0015.00 hodin.

Další informace získáte na Zákaznické lince: 840 111 112 (nepřetržitě) anebo na www.pvk.cz (zde naleznete potřebné dotazníky pro případ, že budete řešit převod poštou).

V regionech kontaktujte příslušný obecní úřad, kde Vám poskytnou spojení na místního provozovatele sítě.

Doklady, které musíte předložit:

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz)
 • kopie úmrtního listu
 • doklad o vlastnictví (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)

Pokračujte ve čtení

 • 79
  Vdovský a vdovecký důchodPo smrti manžela či manželky má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod, pokud splní všechny nezbytné administrativní podmínky.
 • 89
  Sirotčí důchodSirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která nebyla rodičem nebo osvojitelem, ale na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy, převzala nezaopatřené dítě do péče nahrazující péči rodičů nebo do společné výchovy manželů.
 • 99
  DědictvíV rámci dědictví přechází pozůstalost po zemřelém na jeho dědice. Dědické řízení probíhá podle následujících pravidel.