Je status studenta dostatečným argumentem pro obdržení sirotčího důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 3. července 2014 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně sirotčího důchodu. Měla jsem letos končit 3. ročník BC studia, ale kvůli smrti tatínka v únoru jsem nezvládla bakalářskou práci, tudíž jsem nekončila v květnu státnicemi. Kvůli trvání sirotčího důchodu jsme se se studijní dohodli, že si 1 zkoušku nechám na rok 2015 a poté budu dělat také státnice (1 rok po tom, co bych bývala normálně skončila). S tím, že mi platí po celou dobu až do státnic příštího roku STATUS STUDENTA, jsem právoplatnou studentkou. Avšak přišel mi dopis z ČSSZ, že mi odnímají sirotčí důchod, po tom, co jsem jim poslala potvrzení o studiu, že budu min. do září 2015 studentkou. má otázka teda směřuje k právu na podání odvolání, jestli když mám status studenta, mám právo na sirotčí důchod v mém případě?? Děkuji.
Elis
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že letos v únoru zemřel Váš tatínek a z tohoto důvodu jste neměla sílu na dokončení bakalářské práce a na plánované završení studia v květnu letošního roku. VŠ, kde jste zapsaná, Vám umožnila prodloužení studia o jeden rok s tím, že po celou dobu zůstáváte právoplatnou studentkou a splňujete jednu z podmínek pro nárok na dávky sirotčího důchodu – soustavně se připravujete na budoucí povolání (máte status studenta). ČSSZ Vám však sirotčí důchod odňala poté, co jste jim zaslala potvrzení o studiu. Ptáte se, zda máte právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí a zda ve Vašem případě máte na sirotčí důchod nárok.

Dobrý den, Elis,

předně mi dovolte vyjádřit lítost nad úmrtím Vašeho tatínka i velké pochopení Vašich obtíží s dokončením studia. Mrzí mě, že jste v tomto smutném období byla navíc vystavena velké zátěži, kterou závěr studia a sepsání bakalářské práce bezpochyby je. Určitě pro Vás nebylo lehké ke všem bolestným změnám ustát i to, že jste studium nemohla dokončit dle svých původních plánů. Cením si Vašeho odhodlání pokračovat dále a nic nevzdávat, ačkoli je pochopitelné, že i takové myšlenky člověka v období truchlení mohou napadat. Mrzí mě, že nyní máte další starosti s vyřizováním sirotčího důchodu.

Jelikož, jak uvádíte, splňujete podmínku přípravy na budoucí povolání a ČSSZ Vám přesto sirotčí důchod odňala, napadá mě, zda je u Vás splněna zároveň i základní podmínka pro nárok na tento důchod, a tou je nezaopatřenost. Za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku. V případě, že jste doposud tohoto věku nedosáhla, je pak jistě na místě se proti rozhodnutí ČSSZ odvolat.

Opravným prostředkem proti rozhodnutí o důchodu jsou od 1. 1. 2010 námitky (odvolání). V praxi to znamená, že když nesouhlasíte s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o důchodu, můžete se proti němu odvolat písemným podáním námitky. 

Námitky lze podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí u orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy přímo u ČSSZ, nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/ PSSZ/ MSSZ).

V námitkách by mělo být uvedeno, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí. Zároveň je potřeba doložit své tvrzení vhodnými dokumenty, které ČSSZ v rámci řízení o námitkách ověřuje a případně k nim přihlédne. 

Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách je 30 dnů (u složitých případů 60 dnů) ode dne, kdy byly orgánu sociálního zabezpečení doručeny. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se tato lhůta o 60 dnů.

Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení – absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je tedy nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby. Žalobu v soudním řízení správním lze podat do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o námitkách u místně příslušného krajského soudu (v případě Prahy u Městského soudu v Praze).

Jestliže se pro podání námitky rozhodnete, přeji hladký průběh odvolacího řízení a dosažení konečného rozhodnutí, které bude ve Váš prospěch.

Chtěla bych Vám také nabídnout případnou možnost návštěvy naší poradny. Je určená i lidem, kteří potřebují otevřeně promluvit o svém zármutku, svých pocitech či zkušenostech se smrtí a umíráním.

Pokud byste měla chuť své prožitky sdílet s dalšími lidmi, kteří se vyrovnávají s nedávnou ztrátou někoho blízkého, můžete se zúčastnit společného setkání pro pozůstalé v rámci klubu Podvečer.

Na webových stránkách Cesty domů Vám mohu doporučit také pár odstavců o truchlení, kde se dočtete něco málo o tom, jakou má tento proces v našem životě úlohu a co důležitého se při něm odehrává.

Přeji Vám hodně sil, odvahy i pokoje v srdci a také zdárné dokončení studia.

S pozdravem

Lucie Přádová