S manželem máme každý své příjmy a účty, jsou tu tři synové. Jak by to bylo s mými úsporami v případě úmrtí manžela?

Odpověď na dotaz ze dne 28. srpna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám dotaz ohledně dědictví. Manžel je o generaci starší, každý máme své příjmy a své účty. Z prvního manželství má manžel dva dospělé syny, společně máme dospělého syna. Celý život se snažím naspořit si na bydlení, bydlíme v nájmu. Můj manžel zase vlastní bydlení nechce, tak si každý hospodaříme se svými penězi po svém. Na chod domácnosti přispíváme přibližně stejně. Zajímá mě, jak by to bylo s mými úsporami, kdyby se s manželem něco přihodilo. Děkuji. E.
Eva

Dobrý den,

uzavřením manželství vzniká společné jmění manželů, tzv. SJM. Toto uspořádání vztahů si lze představit jako jistý druh spoluvlastnictví a spadá do něj veškerý majetek, případně dluhy, který získá jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství. Do SJM tedy patří např. i mzdy/platy obou manželů. Existují výjimky, které do SJM nespadají – je to např. majetek, který některý z manželů získal děděním, náhrada nemajetkové újmy některého z manželů (bolestné apod.), nebo věci sloužící k osobní potřebě jednoho z manželů (oblečení, osobní hygiena apod.).

Pokud by došlo k úmrtí jednoho z manželů a ten by po sobě nezanechal závěť nebo jiné pořízení pro případ smrti, postupovalo by se podle zákonné dědické posloupnosti. Nejprve by došlo k vypořádání SJM, tedy rozdělení majetku a dluhů mezi manžele. Následně by se díl pozůstalosti po zemřelém manželovi dělil podle množství dědiců. Pokud má zůstavitel potomky, dělí se pozůstalost mezi ně a jeho manžela rovným dílem. V opačném případě by se postupovalo podle závěti/jiného pořízení pro případ smrti.

Výše je popsán režim SJM, který vznikne bez jakéhokoliv přičinění manželů samotným uzavřením manželství. Manželé si ale mohou sjednat mezi sebou režim odlišný – mohou sepsat smlouvu o odděleném jmění (každý nabývá vlastní majetek a má své dluhy), mohou si SJM i rozšířit na výše vypsané výjimky, které by jinak dle zákonného režimu do SJM nespadaly. Toto ujednání mezi manželi musí mít formu veřejné listiny.

S pozdravem

Barbora Steinlauf