Po operaci tlustého střeva nyní procházím chemoterapií. Lze žádat o příspěvek na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 8. srpna 2018 zobrazit původní dotaz
dobrý den Mám dotaz absolvoval jsem operaci nadoru tlusteho strava. V současne době absolvuji chemoterapii. má nějaký význam žádat o příspěvek děkuji
jiří jílek
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den, pane Jílku,

pokud máte na mysli příspěvek na péči, tak ten je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti.

Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby se posuzuje, zda z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu je rozsah duševních, mentálních, tělesných a smyslových funkčních schopností dostatečný k pravidelnému zvládání základní životní potřeby a zda je fyzická osoba schopna rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí základní životní potřeby. Přitom se přihlíží, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující funkční schopnosti, k výsledku rehabilitace a k adaptaci na zdravotní postižení. Pro Vaši alespoň částečnou orientaci v tom, zda má nebo nemá význam podávat si žádost o příspěvek, jsem Vám zkopíroval přílohu vyhlášky:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. – Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
a) Mobilita
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat

 1. vstávání a usedání,
 2. stoj,
 3. zaujímat a měnit polohy,
 4. pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v bytě a běžném terénu v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu,
 5. otevírat a zavírat dveře,
 6. chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů,
 7. nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.

b) Orientace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 1. poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem,
 2. mít přiměřené duševní kompetence,
 3. orientovat se osobou, časem a místem,
 4. orientovat se v přirozeném sociálním prostředí,
 5. orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.

c) Komunikace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 1. vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení,
 2. chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv,
 3. vytvářet rukou psanou krátkou zprávu,
 4. porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům,
 5. používat běžné komunikační prostředky.
  d) Stravování
  Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
 6. vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,
 7. nalít nápoj,
 8. rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji,
 9. najíst se a napít,
 10. dodržovat stanovený dietní režim,
 11. konzumovat stravu v obvyklém denním režimu,
 12. přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

e) Oblékání a obouvání
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 1. vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem,
 2. rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit,
 3. oblékat se a obouvat se,
 4. svlékat se a zouvat se,
 5. manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

f) Tělesná hygiena
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 1. použít hygienické zařízení,
 2. dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla,
 3. provádět celkovou hygienu,
 4. česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

g) Výkon fyziologické potřeby
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 1. včas používat WC,
 2. zaujmout vhodnou polohu,
 3. vyprázdnit se,
 4. provést očistu,
 5. používat hygienické pomůcky.

h) Péče o zdraví
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 1. dodržovat stanovený léčebný režim,
 2. provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky,
 3. rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

i) Osobní aktivity
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 1. navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami,
 2. plánovat a uspořádat osobní aktivity,
 3. styku se společenským prostředím,
 4. stanovit si a dodržet denní program,
 5. vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

j) Péče o domácnost
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 1. nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti,
 2. manipulovat s předměty denní potřeby,
 3. obstarat si běžný nákup,
 4. ovládat běžné domácí spotřebiče,
 5. uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj,
 6. vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí,
 7. obsluhovat topení,
 8. udržovat pořádek.

Zda má význam žádat o příspěvek se tedy odvíjí od toho, jak dlouho máte potíže, s čím a v jakém rozsahu (viz výše).

S pozdravem a přáním mnoha sil k léčbě

Oldřich Hanibal