Péče o osobu blízkou ve složité rodinné situaci

Odpověď na dotaz ze dne 20. března 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám dotaz pro mou kamarádku, která se stará o manželovu tetu, která bydlí ve společné domácnosti. Pečuje o ní již druhým rokem. Tetě je 92 roků a její stav je dost špatný. Kamarádku zajímá, jestli se může starat o tetičku i když se s manželem rozvádí. Teta nikoho jiného nemá, nikdy neměla manžela ani děti, manžel se starat rozhodně nebude, bydlet budou všichni dál ve společné domácnosti. Zajímá ji, jestli ji tato péče bude započítávána do důchodu a jestli ji tato změna nějak ovlivní v poskytování dávek , které tetička dostává na svoji péči. Její stav není dobrý a případné přestěhování do domova důchodců, by byla pro ní asi zásadní změna, která by ovlivnila její další život. Děkuji za Vaši odpověď. Eva
Eva Horáková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, zda je možná péče o tetu manžela, i když se s manželem rozvádí, a zda rozvod nějak neovlivní poskytování dávek na péči o manželovu tetu.

Dobrý den, paní Evo,

ráda byste pro svoji kamarádku zjistila, zda se může starat o tetičku manžela, i když se s manželem rozvádí, a zda rozvod nějak neovlivní poskytování dávek na péči o manželovu tetu. O tetu se již druhým rokem ve společné domácnosti stará. Zároveň byste ráda zjistila, zda se jí péče bude započítávat do důchodu.

Kamarádka pečuje o tetu pravděpodobně jako „jiná osoba blízká“. V komentáři nového občanského zákoníku se k osobě blízké uvádí: „§ 22 (1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“

Nemělo by tedy dojít k tomu, že by Vaše kamarádka kvůli rozvodu přišla o status pečující osoby. Případně se nabízí možnost pečovat o „tetu“ jako „asistentka sociální péče“ s uzavřenou smlouvou o poskytnutí pomoci/péče. Doporučuji Vaší kamarádce, aby se v tomto případě obrátila přímo na sociální pracovnici referátu příspěvků na péči na příslušném úřadu práce, která o příspěvku na péči rozhodovala.

Co se týká otázky započtení péče o tetu do důchodu kamarádky, zákon o důchodovém pojištění považuje osobu, která pečuje o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí ve společné domácnosti a není-li pečující osoba zaměstnaná (není výdělečně činná a neodvádí pojistné), za důchodově pojištěnou. Doba péče se pak započítává jako náhradní doba pro důchodové účely. Tato doba se po ukončení péče musí prokázat.  Při podání návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče žadatel předkládá zejména potvrzení od krajské pobočky úřadu práce, které prokazuje dobu poskytování péče a stupeň závislosti, nebo potvrzení o délce doby poskytování příspěvku na péči, u kterého byla kamarádka uvedena jako poskytovatel péče (získáte u sociální pracovnice, která příspěvek na péči pro tetu rozhodovala). V případech, kdy pečující není osoba blízká, je třeba prokázat vedení společné domácnosti žadatele s opečovávanou osobou, např. čestným prohlášením.

Další informace můžete získat u sociální pracovnice příslušného úřadu práce, která rozhodovala o příspěvku na péči nebo na našem portálu v sekci příspěvek na péči

S pozdravem

Oldrich Hanibal