Odvolala jsem se před 4 měsíci proti rozhodnutí ve věci žádosti o změnu výše příspěvku na péči, stále není rozhodnuto. Je to správný postup?

Odpověď na dotaz ze dne 7. srpna 2019 zobrazit původní dotaz
manžel měl 3 stupeň bezmocnosti.V listopadu 2018 prodělal těžkou mozkovou příhodu je ochrnutý ,nedokáže se ani posadit je zcela upoután na lůžku.Zažádala jsem o zvýšení příspěvku na péčí.Ale podle posudkové lékařky mu byl příspěvek zcela odebrán s tím že nepotřebuje pomoc druhé osoby.Podala jsem odvolání,. už je to čtyři měsíce a zatím není rozhodnuto.chtěla bych vědět jestli byl tento postup správný.Manžela posudková lékařka neviděla.
soňa

Dobrý den,

ptáte se nás na správnost postupu při podání žádosti o zvýšení příspěvku pro Vašeho manžela, který je upoután na lůžko. Žádost Vám byla zamítnuta a původní příspěvek ve třetím stupni zcela odebrán. Vy jste využila možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Dle stavu manžela, jak jste jej popsala ve Vašem dotazu je velmi dobře, že jste se proti rozhodnutí o úplném odebrání příspěvku na péči odvolala, protože příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, kdy tato osoba potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Díky podanému odvolání máte stále šanci, že Vám bude příspěvek přiznán a následně od data podání žádosti o zvýšení vyplacen zpětně.

Píšete, že na rozhodnutí čekáte už 4 měsíce. Bohužel se v praxi jedná o běžnou situaci, ke které se již vyjádřila i veřejná ochránkyně práv. Podle lhůt příslušných orgánů by mělo odvolací řízení skončit do 5 měsíců. Pokud ministerstvo o odvolání nerozhodne ve lhůtě, můžete žádat ministryni práce a sociálních věcí o provedení opatření proti nečinnosti. Rovněž můžete žádat ministerstvo o přiměřené zadostiučinění za nesprávný úřední postup (průtahy).

Během odvolacího řízení byste měla nejprve dostat dopis od posudkové komise informující o shromáždění podkladů a možnosti být přítomna při projednání záležitosti posudkovou komisí MPSV a dále vyrozumění příslušného referátu MPSV o tom, že se může seznámit či vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí, případně doplnit další skutečnosti. Vaše vyjádření ke zvládnutí zajištění deseti základních potřeb Vašeho manžela tedy může mít vliv na výsledek rozhodnutí.

I podle toho, zda Vám byly poslány tyto dopisy, můžete hodnotit správnost postupu příslušných orgánů. Doufám, že jsem na Vaši otázku odpověděla a máte informace, které potřebujete.

Přeji Vám zdárné vyřízení a přiznání příspěvku v co nejkratší době,

Sára Balabánová