Nepřijde moje matka o příspěvek na bydlení, když budu pobírat sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 28. září 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, budu pobírat sirotčí důchod. Jsem student VŠ bez příjmů, mám trvalé bydliště v chalupě s babičkou. Moje matka žije sama a říká, že když začnu tedy pobírat sirotčí důchod, nebude mít nárok na příspěvek na bydlení, protože budeme společně posuzovanými osobami. (matka momentálně nepracuje a její jediný pravidlený příjem je pouze příspěvek na bydlení). Dodává, že se jedná o nějaké nové normy. Můžete mi to prosím objasnit? Lze být společně posuzovana s rodičem, který má jiné trvalé bydliště?
Veronika Vašková

Dobrý den, Veroniko,

ptáte se nás, zda Vaše matka nepřijde o příspěvek na bydlení ve chvíli, kdy Vy začnete pobírat sirotčí důchod. Matka se obává, že by se tak mohlo stát proto, že jste se dle domnělých nových zákonných opatření staly pro účel stanovení tohoto příspěvku společně posuzovanými osobami. Vy máte ale trvalé bydliště u babičky, tedy jinde než Vaše matka, studujete VŠ a jiné příjmy nemáte.

Dle nové právní úpravy týkající se dávky státní sociální podpory „Příspěvek na bydlení“, která je v platnosti od 1. července 2020, došlo opravdu k některým změnám. Co se týče podmínek pro nárok na příspěvek, platí nyní tato ustanovení vztahující se k Vaší otázce:
• Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Za rodinu se považují všechny osoby vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní a existenční minimum.
• Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Podíváme-li se do zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, najdeme pod § 4 následující vymezení společně posuzovaných osob:

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují
a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
b) manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu 2a); za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery,
c) rodiče a

  1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,
  2. zletilé děti,
    pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),
    d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby 3).

Pokud byste sice měla u babičky trvalé bydliště, ale reálně bydlela u matky, byla by ona povinna uvést Vás jako osobu žijící ve společné domácnosti.
Jestliže ale s Vaší matkou společně byt neužíváte, neměla byste s ní tedy být ani společně posuzována ve vztahu k jejímu nároku na příspěvek na bydlení. Jestliže pak budete pobírat sirotčí důchod, tento Váš příjem se do posuzovaného příjmu Vaší matky započítávat nebude.

Pro ověření výše zmíněných informací můžete kontaktovat Call centrum ČSSZ nebo poradenskou linku Úřadu práce ČR.

S přáním všeho dobrého

Lucie Přádová