Může sestra sama manipulovat s nepohyblivými pacienty?

Odpověď na dotaz ze dne 9. 12. 2005 zobrazit původní dotaz

Jak se má zachovat sestra manipulující s pacienty aby neporušila zákoník práce v oblasti manipulace s břemeny, konkretně s nepohyblivými pacienty? Dá se strikně stanovit, že sestra nesmí manipulovat s pacienty kteří překračují určitou hmotnost sama? K přetěžování sester dochází (jsou třeba samy na noční službě)a v případě porušení předpisů jim může být vytknuto že je porušily a že si pracovní úraz způsobily sami svou vlastní nedbalostí atp. což pro ně může mít neblahé následky ve smyslu odškodnění prac.úrazu.

Polášek

Jak se má zachovat sestra manipulující s pacienty, aby neporušila zákoník práce v oblasti manipulace s břemeny, konkretně s nepohyblivými pacienty? K přetěžování sester dochází třeba když jsou samy na noční službě.

Oblast, na kterou se dotazujete, je velmi složitá a není možné najít jednoznačnou odpověď, protože praxe je většinou jiná a problém je řešen až ve chvíli, kdy nastane nějaký úraz zaměstnance.

V prvé řadě zákoník práce v ustanovení § 134e, odst. 2 písm. e) určuje, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodrženy zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci zejména nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která vytvářejí možnost poškození zdraví, zejména páteře.

Na ustanovení zákoníku práce navazuje úprava obsažená v ustanoveních § 8 a 9 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v jeho příloze č. 5.

Podle ustanovení § 8 platí, že ruční manipulací s břemeny se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, které v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek zahrnuje zejména možnost poškození páteře zaměstnance. Ruční manipulace s břemeny jako rizikový faktor musí být omezována.

Pokud je ruční manipulace s břemeny nevyhnutelná, musí být pracoviště uspořádána tak, aby byla manipulace s břemeny co nejbezpečnější a neohrožovala zdraví zaměstnanců. Musí být učiněna vhodná organizační opatření a použity vhodné mechanizační prostředky k omezení rizika, zejména poškození páteře. Podmínky dané práce musí být před jejím zahájením posouzeny a vyhodnoceny zejména po stránce vlastností břemene a musí být přijata opatření především k ochraně bederní páteře před jejím poškozením.

Zaměstnanci musí být před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemeny seznámeni s všeobecnými údaji a podle možností i s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, o jeho nejtěžší straně a s přesnými údaji o správném uchopení a zacházení s břemeny a s nebezpečím, jemuž mohou být vystaveni při nesprávné ruční manipulaci s břemeny, zejména: s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze, při excentrickém umístění těžiště břemene, s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména nedostatek prostoru ve svislém směru, práce na nerovném, kluzkém a vratkém pracovním povrchu a práce v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách, se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře, zejména příliš častá nebo příliš dlouho trvající fyzická námaha, nedostatečný tělesný odpočinek, nedostatečná doba na zotavení a vnucené tempo práce.

V ustanovení § 9 se pak předpokládá, že zaměstnavatel vyhodnotí zdravotní rizika, neboť se zde stanoví, že podle výsledků hodnocení zdravotního rizika musí být k ochraně zdraví zaměstnanců pracovní podmínky upraveny zejména vhodnými organizačními opatřeními, vybavením zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky nebo použitím vhodných technických prostředků tak, aby bylo zajištěno vyloučení nebo omezení rizika, především poškození bederní páteře nebo onemocnění pohybového aparátu.

Za vhodné technické prostředky se považují mechanická zařízení k vyloučení ruční manipulace s břemeny nebo k jejímu omezení. Nelze-li ruční manipulaci s břemeny nahradit vhodnými technickými prostředky, musí být ruční manipulace řešena s ohledem na hmotnost břemen, četnost a způsoby manipulace s nimi, možnosti jejich uchopení a s ohledem na celosměnový energetický výdej.

Přípustné hmotnosti při ruční manipulaci s břemeny jsou stanoveny v části C přílohy č. 5 k tomuto nařízení.V této příloze jsou podrobně stanoveny přípustné hodnoty energetického výdeje a srdeční frekvence a přípustné hmotnosti při manipulaci s břemeny. Podle těchto tabulek se musí na vašem pracovišti provést měření (provádí to hygienici, tedy orgány ochrany veřejného zdraví) a ti také by stanovili potřebná opatření. Taková měření jsou velice složitá, ale zaměstnavatel by měl na nich mít zájem sám, protože je to součást jeho zákonné povinnosti mít na pracovišti vyhodnoceny rizika (ustanovení § 132a zákoníku práce).

Pokud vykonávaná práce představuje vyšší energetický celosměnový výdej, musela by být zařazena do třetí kategorie ve smyslu vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Tato vyhláška uvádí, že pro fyzickou zátěž do kategorie druhé jsou zařazovány u mužů občasné ruční manipulace s břemeny od 30 — 50 kg a u žen obdobné manipulace s břemeny od 15 — 20 kg. Pokud jsou tyto limity překročeny, jsou tyto práce zařazeny v kategorii třetí.

Pokud tedy zaměstnavatel nezařadí práci do druhé, resp. třetí kategorie a jedná se opravdu o práce, která patří do určité kategorie, mohl by od orgánů ochrany veřejného zdraví dostat pokutu.

V tomto případě je nutné požadovat po zaměstnavateli, aby stanovil přesné podmínky pro manipulaci s pacienty (klienty), jinak může ve výsledku hrozit, že případný pracovní úraz by byl zaměstnavatelem odmítnut z důvodu, že zaměstnanec porušil závazné postupy při manipulaci s pacientem. Dále můžete kontaktovat orgán ochrany zdraví, aby na Vašem pracovišti provedl kontrolu.

JUDr. Rostislav Silný
 

Dotaz zodpovídá

JUDr. Rostislav Silný

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz