Manžel zemřel v únoru. Sirotčí důchod dostal syn za červen. Proč ne za předcházející měsíce?

Odpověď na dotaz ze dne 12. 6. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jednu věc ohledně sirotčího důchodu. Zemřel bývalý manžel a já byla vyřídit sirotčí důchod na syna, který v té době ještě neměl 18 let. Bývalý manžel zemřel v únoru, v březnu jsem vyřídila papíry na OSSZ. Po skoro 3 měsících, kdy jsem stále nedostala rozhodnutí, jsem si zavolala na OSSZ do Prahy a tam mi bylo řečeno, že bylo v ten den, kdy jsem volala poslán doplatek za období od 1.6 do 30.6. Dopis zrovna sepisovali, tudíž mi nemohli říct, co v něm je. Když jsem se ptala, proč je to doplatek za ten měsíc a ne za předcházející, nedokázala mi paní odpovědět. Jen mi řekla, že tam další platby nevidí. Můj dotaz teda zní, zda mám nárok na sirotčí důchod i za předcházející měsíce. Zda bude doplaceno.

Děkuji
Michaela Bányácská

Michaela Bányácská
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že jste v březnu požádala o sirotčí důchod pro syna. Jeho otec, Váš bývalý manžel, zemřel v únoru. Po Vaší urgenci na ČSSZ Vám bylo sděleno, že bude doplacen sirotčí důchod za období 1. 6. -30. 6. Ptáte se, proč mu byl poslán doplatek jen za červen a ne za měsíce předcházející.

Dobrý den,

ptáte se, zda bude důchod zpětně vyplacen i za dobu, která uplynula od podání žádosti. Nerozumíte zřejmě tomu, proč by měl být důchod od podání žádosti vyplacen pouze za jeden měsíc.
Nejprve pokusím shrnout podmínky nároku na sirotčí důchod.
Nárok na sirotčí důchod by měl mít Váš syn, od dne úmrtí jeho otce. Žádost o sirotčí důchod lze podávat i zpětně. Podmínkou pro nárok na sirotčí důchod je, že jeho otec splňoval ke dni smrti potřebnou dobu důchodového pojištění, která:
• jde-li o osobu starší 28 let, činí doba důchodového pojištění alespoň jeden rok v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí;
• jde-li o osobu starší 38 let, činí doba důchodového pojištění dva roky v posledních dvaceti let přede dnem úmrtí.
• Pokud byl zemřelý ke dni úmrtí poživatelem starobního či invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Další podmínkou je, že syn byl, případně stále je, nezaopatřeným dítětem. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání – studuje nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů (pro nemoc nebo úraz).
Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené také dítě, také v případě, že by byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Sirotčí důchod nenáleží nezaopatřenému dítěti, které pobírá invalidní důchod ve 3. stupni.

Pro posouzení nároku na synův sirotčí důchod, délku nároku a jeho výplatu je tedy rozhodující, zda je stále studentem, případně splňuje jinou výše zmíněnou podmínku.
Při dálkové, distanční a kombinované formě studia by měl syn též nárok na sirotčí důchod, ovšem pouze za předpokladu, že nebude při něm vykonávat výdělečnou činnost, zakládající povinnost platit si sociální pojištění. Jakékoli změny školy je třeba nahlásit České správě sociálního zabezpečení do 8 dnů.
Po dosažení zletilosti může syn požádat o zasílání důchodu na jeho účet. Bude – li však žít s Vámi ve společné domácnosti, pak se měl podílet na úhradě nákladů na domácnost a stravu.
Předpokládám, že nyní čekáte na listinné rozhodnutí o sirotčím důchodu. ČSSZ by měla žádost zpracovat a vydat rozhodnutí do 90 dnů od podání žádosti.
Pokud syn nebude souhlasit s rozhodnutím ČSSZ, může proti němu podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho doručení. Námitky lze podat přímo u ČSSZ nebo prostřednictvím kterékoliv OSSZ. Z podání musí být patrné, které rozhodnutí účastník řízení napadá, v čem spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá. ČSSZ přezkoumá rozhodnutí v plném rozsahu, přičemž ho může potvrdit, zrušit nebo změnit. Námitky lze poslat i e-mailovou zprávou za předpokladu, že je podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslaná prostřednictvím datové schránky.

Pro podrobnější informace ohledně sirotčího důchodu se můžete ještě obrátit na call centrum České správy sociálního zabezpečení na tel. 800 050 248. Aktuální informace ohledně pozůstalostních důchodů je možné najít také na webu ČSSZ.

S pozdravem a přáním dobrého pořízení

Irena Buchtová

Dotaz zodpovídá

Irena Buchtová

externí poradenský pracovník v oblasti sociální péče

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz