Je nutné, aby bylo součástí dříve vysloveného přání poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí,když je sám lékař?

Odpověď na dotaz ze dne 7. 11. 2017 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,

na Vašich stránkách máte uvedeno, že je možné prostřednictvím poradny se dotazovat na otázky týkající se Dříve vysloveného přání, které budou případně konzultovány s právníkem, který se na toto téma specializuje.

Dříve vyslovené přání předpokládá, že jeho součástí bude poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

Mám dotaz, zda toto poučení je bezpodmínečně nutné v situaci, kdy pacient, který jej činí, je sám lékař a není registrován u obvodního lékaře (předpokládám, že ano, nicméně se na to dotazuji).

Dále se chci zeptat, zda nemáte nějaký vzor tohoto poučení pro situaci , kdy pacient žádá, aby nebyl držen při životě umělými prostředky a chce pouze paliativní léčbu. Potřebovala bych vzor tohoto poučení pro lékaře.

Mockrát Vám předem děkuji za odpověď.

Kristýna Dolejšová Kabelová

Hezký den.

Kristýna Dolejšová Kabelová

Kristýna Dolejšová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vážená paní Kabelová,

zákon o zdravotních službách nerozlišuje, zda je pacient sám odborníkem, nebo není. Říká jen, že respektováno bude pouze takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Je tedy třeba dovodit, že i dříve vyslovené přání pacienta, který je přitom sám lékařem, bude moci být respektováno pouze, pokud bude splněn požadavek poučení pacienta o následcích jeho rozhodnutí.

Dovolím si Vás nicméně odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví náležitosti záznamu o dříve vysloveném přání učiněném při přijetí do péče poskytovatelem nebo v průběhu hospitalizace. Dle dílu 7. přílohy č. 1 této vyhlášky se pro záznam o dříve vysloveném přání, je-li předmětem souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, obdobně použije ustanovení části A dílu 5. přílohy č. 1 vyhlášky o písemném souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb. Bod 5. stanoví, že souhlas pacienta má mimo jiné obsahovat:

1. údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotních služeb,
2. poučení o tom, zda navrhované zdravotní služby mají nějakou alternativu a pacient má možnost zvolit si z několika alternativ,
3. údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po poskytnutí příslušných zdravotních služeb, lze-li takové omezení předpokládat, a v případě změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti,
4. údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, a o poskytnutí dalších zdravotních služeb,
5. poučení o právu pacienta svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb, pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují.“

Podobně, dle dílu 7. přílohy č. 1 vyhlášky se pro záznam o dříve vysloveném přání, je-li předmětem nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb, obdobně použije ustanovení části A dílu 6. přílohy č. 1 vyhlášky o odmítnutí poskytování zdravotních služeb. Bod 6. stanoví, že záznam o odmítnutí má mimo jiné obsahovat:

1. údaj o zdravotním stavu pacienta a potřebných zdravotních službách,
2. údaj o možných následcích odmítnutí potřebných zdravotních služeb pro zdraví pacienta,
3. záznam vyjádření pacienta, že údaje podle bodu 1 a 2 mu byly zdravotnickým pracovníkem sděleny a vysvětleny, že jim porozuměl a že měl možnost klást doplňující otázky, které mu byly zdravotnickým pracovníkem zodpovězeny,
4. písemné prohlášení pacienta, popřípadě záznam o tomto prohlášení, že i přes poskytnuté vysvětlení potřebné zdravotní služby odmítá.“

Vzor poučení k dispozici bohužel nemáme, ale např. v návrhu formy sepsání dříve vysloveného přání MZ ČR může být přímo jeho součástí:
2. Poučení lékaře o důsledcích rozhodnutí o nezahájení zdravotních výkonů
podle bodu 1.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………*)
*) Poučení lékaře lze rozvést na samostatném listu, který se k „dříve vyslovenému přání“ přiloží.
Z přiloženého poučení musí být zřejmé, kterému pacientovi bylo podáno a ke kterým skutečnostem,
které jsou předmětem dříve vysloveného přání se vztahuje, dále datum, kdy bylo provedeno a který
lékař jej provedl.”

Domnívám se, že z těchto ustanovení lze při koncipování poučení pacienta alespoň rámcově vycházet s tím, že konkrétní znění poučení bude pak třeba přizpůsobit konkrétnímu dříve vyslovenému přání s ohledem na zdravotní služby, se kterými pacient bude vyslovovat souhlas nebo nesouhlas.

S přáním hezkého dne

Barbora Vráblová

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz