Je možné bratrovi změnit opatrovníka? Nejde mi o majetek, ale aby dožil v klidu.

Odpověď na dotaz ze dne 12. srpna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den prosím o radu o možnosti změny opatrovníka.Rodina mého bratra jedná v rozporu s jeho zájmy.V loňském roce podala žádost o omezení jeho svéprávnosti a opatrovníkem se na žádost stala jeho manželka.Bratr není zcela v pořádku po úrazu hlavy/asi před 18 lety/ a následné operaci.V ústavním zařízení na žádost rodiny pobýval během této doby asi 17x a dokonce byl v dobřanské lečebně v minulosti 2 roky nepřetržitě hospitalizován.Když se jej podařilo umístit do DD v Mirošově pro osoby na oddělení se zvláštní péčí,rodina jej asi po 1/2 roce vzala domů,že se o něj postará.A nyní je opět asi od loňského listopadu v dobřanské léčebně.Jsem přesvědčena/dosvědčí i svědci/,že rodině jde pouze o peníze.Bratr je výlučným vlastníkem rodiného domu,na účtě má několik set ticíc -dědictví po mamince a rodina v době bratrova pobytu v dobřanské léčebně pobírá jeho důchod.Prosím o radu,jak by bylo možné změnit opatrovníka,který by se mohl postarat,aby bratr mohl být umístěn opět do DD,kde by se mu dařilo lépe.Podotýkám,že já bych být opatrovníkem býti nechtěla ani nemohla ze zdravotních ani z osobních důvodů.Nejde mi tedy o jeho majetek,ale pouze o to,aby žil a dožil klidu v DD.Bratr je klidný,což může potvrdit i jeho ošetřující lékařka,s kterou jsem v kontaktu,i jeho umístění do DD by doporučovala.,je za.léčen,a není důvod,aby do konce života byl v dobřanské léčebně jak by si jeho rodina přála.Moc děkuji za odpověď,moc ráda bych svému bratrovi pomohla.S jeho rodinou se nemohu domluvit.S pozdravem a přáním hezkého dne Jana Prokešová z Plzně
Jana

Dobrý den,

moc mě mrzí Vaše komplikovaná situace a zcela chápu, že se snažíte jednat v nejlepším zájmu Vašeho bratra.

K posouzení Vaší situace mi bohužel schází některé informace. Pokusím se však odpovědět alespoň obecně, a to jednak na otázku související s hospitalizací v léčebně a jednak na otázku související s možností změny opatrovníka.

V souvislosti s první otázkou je pro další posouzení důležité rozlišit, zda Váš bratr s umístěním ve zdravotnickém zařízení souhlasil, nebo zda je zde hospitalizován bez souhlasu – nedobrovolně, resp. na základě souhlasu opatrovníka. Nedobrovolná hospitalizace je závažným zásahem do autonomie pacienta. Aby bylo možné pacienta hospitalizovat bez souhlasu, vyžaduje se, aby pacient bezprostředně a závažným způsobem ohrožoval sebe nebo své okolí a současně, aby jevil známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpěl. Splnění těchto podmínek se zkoumá nejen při samotném přijetí pacienta do zdravotnického zařízení, ale i v průběhu hospitalizace (viz níže).

Poskytovatel zdravotních služeb se nemůže spokojit se souhlasem opatrovníka, je-li znát, že pacient není se svým umístěním v zařízení srozuměn. I kdyby tedy byl Váš bratr omezen na svéprávnosti, má stále právo vyslovit nesouhlas se svou hospitalizací, popř. odvolat svůj předešlý souhlas – pokud toho je schopen. Jestliže tak učiní, musí o této skutečnosti poskytovatel zdravotních služeb informovat soud, a to do 24 hodin od odvolání souhlasu. Soud následně zahájí řízení o přípustnosti převzetí a dalšího držení osoby ve zdravotnickém zařízení.

Jestliže byla hospitalizace bez souhlasu Vašeho bratra schválena rozhodnutím soudu, musí soud do 3 měsíců od tohoto rozhodnutí znovu rozhodovat, a to o přípustnosti dalšího držení bratra ve zdravotnickém zařízení. Nejdéle lze takto osobu držet v léčebně po dobu jednoho roku, pak je nutno provést nové vyšetření a soud musí o povolení dalšího držení znovu rozhodnout.

Dále je důležité připomenout, že každé osobě, o které je v soudním řízení rozhodováno, musí soud jmenovat procesního opatrovníka. Tímto procesním opatrovníkem je advokát. Nejedná se tedy o stejnou osobu, jakou je opatrovník jmenovaný soudem pro účely zastoupení bratra z důvodu omezení svéprávnosti. Opatrovník jmenovaný pro řízení je povinen hájit zájmy hospitalizovaného člověka. Pokud tak nečiní, lze na to upozornit samotného opatrovníka nebo soud. Současně má Váš bratr právo zvolit si pro řízení svého důvěrníka. Tímto důvěrníkem může být jakákoliv osoba, zejména to může být osoba odlišná od zmiňovaných opatrovníků. Důvěrník má stejně jako procesní opatrovník možnost hájit práva hospitalizovaného člověka, upozornit na to, že pro hospitalizaci nejsou splněny zákonné podmínky apod.

V tomto ohledu je tedy prostor pro aktivitu z Vaší strany, jednak ve vztahu k procesnímu opatrovníkovi, jednak ve vztahu k soudu, pokud byste do řízení vstoupila jako bratrův důvěrník.

Pokud jde o otázku změny opatrovníka jmenovaného v souvislosti s omezením svéprávnosti, i zde existuje možnost upozornit soud, že opatrovník nevykonává své povinnosti v souladu se zájmy Vašeho bratra. Soud má povinnost na činnost opatrovníka dohlížet a v případě, že opatrovník porušuje své povinnosti, opatrovníka odvolat a jmenovat opatrovníkem jinou osobu. Máte-li důkazy o tom, že opatrovník nehájí zájmy bratra, že s financemi bratra nakládá jako se svými vlastními apod., můžete se obrátit na soud a navrhnout, aby současného opatrovníka odvolala. Totéž může učinit také Váš bratr, pokud je ve stavu, kdy je schopen alespoň v základu se soudem komunikovat.

Vzhledem k tomu, že řešení bratrovy současné situaci není úplně jednoduché, doporučovala bych kontaktovat advokáta a jednotlivé možnosti podrobně zkonzultovat s ním. Advokát může na základě zplnomocnění ze strany bratra vstoupit jednak do řízení o dalším držení bratra v léčebně, jednak do řízení o jmenování opatrovníka z důvodu omezení svéprávnosti.

S pozdravem

JUDr. Barbora Steinlauf, Ph.D.