Jak si napsat prohlášení o neprodlužování života?

Odpověď na dotaz ze dne 26. 8. 2013 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, potřebuji přesnou informaci pro klienta. Jak si má napsat prohlášení o neprodlužování života, tedy dříve vyslovené přání pacienta. Jaké náležitosti to má mít, potvrzení od notáře, či jen podpis manželky jako svědka? Pokud toto bude mít ve své dokumentaci, musí to lékař Záchranné služby respektovat, či nemusí? Klient má prokázanou diagnózu se kterou se prokazatelně dle lékařů nedožije vánoc. Děkuji za odpověď.

Alice

Píšete, že pro svého klienta potřebujete informaci, jak napsat prohlášení o neprodlužování života — dříve vyslovené přání. Co k tomu potřebuje. Ptáte se také, budou-li lékaři záchranné služby dříve vyslovené přání respektovat?

Dobrý den,

jak vyplývá z § 36 zákona o zdravotních službách, dříve vyslovené přání umožňuje, aby pacient (zletilý, způsobilý k právním úkonům) předem vyjádřil souhlas či nesouhlas s určitými zdravotními službami pro případ, že v budoucnu již nebude schopen tento souhlas či nesouhlas poskytnout. Typické dříve vyslovené přání je kupř. přání nebýt resuscitován (tzv. pokyn DNR, do not resuscitate) – pacient odmítne pro případ budoucí srdeční zástavy kardiopulmonální resuscitaci.

Co se požadavků na dříve vyslovené přání týče, je podstatné, zda Váš klient bude dříve vyslovené přání formulovat během hospitalizace, či ho chce sepsat mimo zdravotnické zařízení, jak trochu z Vašeho dotazu vyvozuji. Pokud Váš klient není hospitalizován, zákon požaduje přísnější formu pro dříve vyslovené přání – zejména, aby obsahovalo úředně ověřený podpis pacienta. Dále je nutné, aby bylo sepsáno na základě písemného poučení lékařem (registrujícím praktickým lékařem, příp. jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.) Pokud by naopak přání bylo pacientem vysloveno za hospitalizace, přání se toliko zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek.

V případě, že si Váš klient nepřeje život prodlužující zákroky, lze formulovat dříve vyslovené přání např. takto:

*Pacient …..  byl svým ošetřujícím lékařem informován o svém zdravotním stavu a je si vědom toho, že další průběh nemoci je již léčebnými prostředky neovlivnitelný, neboť onemocnění je již v konečném stádiu, kdy lze toliko tišit bolest a dyskomfort. V případě, že by došlo k takovému zhoršení zdravotního stavu, že by pacient již nebyl schopen rozhodovat o další léčbě, pacient do budoucna odmítá  ….. (např. resuscitaci, převoz do zdravotnického zařízení, jiné život zachraňující či život prodlužující zákroky), a požaduje  …… (např. adekvátní ošetřovatelskou péči, terapii bolesti …. ). Pacient bere na vědomí důsledky svého dříve vysloveného přání; byl o nich poučen svým ošetřujícím lékařem; písemné poučení je součástí zdravotnické dokumentace pacienta/ je součástí tohoto dříve vysloveného přání. *

Platí, že dříve vyslovené přání lze použít jedině tehdy, pokud pacient již není o sobě schopen sám rozhodnout – bude-li např. v bezvědomí apod. 

Zákon nestanovuje poskytovateli zdravotních služeb absolutní povinnost respektovat dříve vyslovené přání pacienta, zdravotnická záchranná služba tedy není povinna dříve vyslovené přání respektovat za všech okolností. Jak stanovuje § 36 odst. 5 zákona o zdravotních službách, dříve vyslovené přání není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Dříve vyslovené přání ale nelze nikdy respektovat,

  • pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti (na tomto místě nutno upozornit, že v současné době se vedou spory o to, zda lze dříve vysloveným přáním požadovat odpojení od přístroje; právní názory se v tomto okamžiku liší);
  • pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby; či
  • pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

V zásadě ale lze shrnout, že pokud dříve vyslovené přání bude splňovat výše uvedené zákonné požadavky (úředně ověřený podpis, písemné předchozí poučení lékařem, nedlouhá doba od sepsání dříve vysloveného přání, zákaz aktivního způsobení smrti), mělo by být ze strany zdravotnické záchranné služby respektováno; opačný postup by byl neoprávněným zásahem do osobnostních práv pacienta.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Helena Krejčíková

Dotaz zodpovídá

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz