Práva pacientů a rozhodování o péči

Pokud čelíte vážné nemoci, nebojte se o svých obavách a úzkostech mluvit se svými přáteli, rodinou a lékaři. Zeptejte se, jaký dopad bude mít nemoc na váš život, jaké těžkosti vám přinese, v čem vás omezí. Ptejte se také, čeho lze nabízenou léčbou reálně dosáhnout a jaké bude mít pro vás následky. Rozmyslete si, jak velkou míru zátěže jste ochotni snášet pro dosažení očekávaného cíle léčby. Zamyslete se nad tím, kdo o vás bude rozhodovat, pokud toho sami nebudete schopni. Díky tomu si budete moci určovat, jaká péče je pro vás v kontextu vašeho života přijatelná. Přinášíme pár tipů, jak na to.

Komunikace s lékaři a rozhodnutí o své léčbě

V dnešní době nám zdravotní systém nabízí dostatek kvalitních léčebných možností. Přesto se v něm můžete cítit ztraceni a nepochopeni. Lékaři nemusí být vždycky schopni správně odhadnout, jaké informace jsou pro vás důležité. Přitom právě otevřená komunikace a adekvátní informovanost vede k dobrému porozumění situace a umožní vám v zásadních momentech nemoci činit pro vás správná rozhodnutí.

Mějte na paměti, že o tom, zda je nabízená možnost léčby pro vás přiměřená, rozhodujete společně s lékařem vy, a to podle svých vlastních hodnot a preferencí.

Požadujte, abyste jako pacient i jako příbuzní byli informováni lékaři a ostatními zdravotníky shodně a pokud možno současně. Vzájemné „chránění“ před pravdivými informacemi, byť v dobré vůli, vytváří atmosféru nedůvěry, nedorozumění a zhoršuje komunikaci a narušuje vztahy nemocného s jeho okolím.

Podkapitoly

1 2

Pro soulad léčby se zákonem musejí být splněny dvě podmínky. Za prvé lékař musí postupovat v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy. Za druhé musíte vyslovit s touto léčbou souhlas, samozřejmě vyjma těch případů, kdy zákon výslovně stanoví, že souhlasu pacienta není třeba.

2 2

Dříve vyslovené přání je dokument, ve kterém každý občan České republiky starší 18 let může popsat, jakou léčbu a péči si do budoucna přeje nebo nepřeje, pokud bude například v dlouhodobém bezvědomí (kómatu), trpět syndromem demence v pokročilém stádiu nebo se ocitne v jakémkoliv jiném nepříznivém zdravotním stavu, kdy o sobě již nebude schopen rozhodovat.