59

Opatrovnictví dospělých

Opatrovnictví dospělých je zákonné zastoupení zletilého člověka, který ztratil způsobilost právně jednat.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 28. 8. 2018

Soud může omezit svéprávnost člověka pouze v rozsahu, v jakém člověk není schopen právně jednat. Tento rozsah soud vymezí v rozhodnutí o omezení svéprávnost (např. soud omezí způsobilost člověka právně jednat v souvislosti s prodejem nemovitých věcí, v souvislosti s nakládáním s určitým finančním obnosem, v souvislosti s rozhodováním o otázkách poskytování zdravotních služeb apod.)

Člověk s omezenou svéprávností má stále právo právně jednat v rozsahu, v němž jeho svéprávnost nebyla omezena. Zároveň, rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.

Svéprávnost lze omezit na dobu určitou, nejdéle však na tři roky (pouze v situaci, kdy je zjevné, že se stav člověka za tři roky nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu nejdéle pět let). Uplynutím doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení zanikají. Soud může rozhodnout o prodloužení doby omezení svéprávnosti v rámci nového řízení o prodloužení doby omezení.

V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob opatrovanci blízkých.

Návrh na omezení svéprávnosti

Aby bylo možné zahájit řízení o omezení svéprávnosti, musí soud obdržet návrh na omezení svéprávnosti. Návrh se podává na okresní soud dle bydliště posuzované osoby. Návrh může podat rodinný příslušník, ale také zdravotní ústav.

K podání návrhu soudu je vhodné přidat lékařskou zprávu, ve které je zhodnocen zdravotní stav posuzované osoby. Soud má právo si lékařskou zprávu vyžádat. Pokud není doručena ve stanovené lhůtě, řízení je přerušeno. Návrh soudu má obsahovat právní náležitosti – označení navrhovatele, soudu, kterému je návrh adresován a posuzované osoby, dále je vhodné uvést, jaká rizika pro opatrovance plynou, pokud mu svéprávnost omezena nebude.

Soud nařídí jednání a posuzovanému jmenuje opatrovníka. Pokud opatrovanec sepsal předběžné prohlášení (viz. níže), kde vyjádřil přání, kdo má být opatrovníkem, soud k prohlášení přihlíží. Pokud nesepsal předběžné prohlášení, soud opatrovníka jmenuje, sleduje při tom nejlepší zájmy opatrovance. Opatrovníkem nemusí být pouze osoba blízká, existuje také institut veřejného opatrovníka.

Průběh řízení

Soud vyslechne posuzovaného, znalce, podle okolností ošetřujícího lékaře posuzovaného, jeho opatrovníka a provede případně další vhodné důkazy. Soud může žádat i výslech posuzovaného, od kterého se často upouští pro riziko újmy. Pokud posuzovaný sám požádá, aby byl vyslechnut, soud ho vyslechne.

Na návrh znalce může soud nařídit, aby posuzovaný byl po dobu nejvýše 4 týdnů vyšetřován ve zdravotním ústavu, jestliže je to nezbytně třeba k vyšetření zdravotního stavu a nelze-li toho dosáhnout jinak.

V řízení o omezení svéprávnosti se rozhoduje rozsudkem. Tento rozsudek by měl jasně vymezit rozsah omezení svéprávnosti. K tomuto účelu se nejčastěji používá negativního výčtu, tj. vyjmenovává se právní jednání, ke kterému není člověk způsobilý.

Podpůrná opatření

Občanský zákoník upravuje tzv. podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého člověka právně jednat. Těmito podpůrnými opatřeními jsou předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti.

Pokud má soud za to, že vzhledem k zájmům posuzovaného postačuje mírnější opatření, může v průběhu řízení o omezení svéprávnosti namísto omezení svéprávnosti rozhodnout o schválení smlouvy o nápomoci nebo schválení zastoupení členem domácnosti.

Předběžné prohlášení

Předběžné prohlášení slouží lidem, kteří očekávají vlastní nezpůsobilost právně jednat v budoucnu. Mohou tak ovlivnit, kým nebo jakým způsobem budou spravovány jejich záležitosti. V předběžném prohlášení může člověk také vyjádřit přání, kdo by se měl stát jeho opatrovníkem v případě omezení svéprávnosti. Předběžné prohlášení může být sepsáno ve formě veřejné listiny (notářským zápisem) nebo ve formě soukromé listiny opatřené datem a potvrzené dvěma svědky.

Dříve vyslovené přání

Od předběžného prohlášení je třeba odlišit tzv. dříve vyslovené přání. Dříve vyslovené přání slouží lidem, kteří si pro případ, že se dostanou do situace, kdy nebudou schopni udělit souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb, přejí tento souhlas nebo nesouhlas vyslovit předem. Dříve vyslovené přání může pacient vyslovit na základě poučení uděleného lékařem. Více informací na stránce věnované Dříve vyslovenému přání.

Nápomoc při rozhodování

Umožňuje pomoc při rozhodování i bez omezení svéprávnosti. Smlouvu o nápomoci schvaluje soud, smlouva určuje podpůrce. Podpůrce je přítomen při jednáních, zajišťuje potřebné údaje a sdělení a je nápomocen radami. Podpůrce nesmí ohrozit zájmy podporovaného ani se bezdůvodně obohatit.

Zastoupení členem domácnosti

Pokud duševní porucha brání nemocnému samostatně jednat, je možné, aby byl nemocný zastoupen potomkem, předkem, manželem/manželkou, sourozencem nebo osobou, která žije s nemocným ve společné domácnosti min. 3 roky. Zástupce musí zastupovanému vysvětlit povahu zastupování, pokud zastupovaný nesouhlasí, nemůže být zastupován daným zástupcem. Zastoupení schvaluje soud. Zastoupení členem domácnosti se vztahuje na obvyklé záležitosti, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného. Zástupce není oprávněn udělit souhlas s k zásahu do duševní nebo tělesné integrity člověka s trvalými následky.


Pokračujte ve čtení

 • 69
  Co zařídit na úřadech po smrti blízkéhoObdobí po smrti blízkého člověka není jen dobou truchlení a zvykání si na novou realitu bez zemřelého, zároveň je také třeba v tomto období řešit mnoho neodkladných úředních záležitostí ve věcech pohřbu, přepisu smluv, dědictví apod. Zde naleznete základní informace, které vám pomohou zorientovat se v nelehkém období po smrti blízkého člověka.
 • 79
  Vdovský a vdovecký důchodPo smrti manžela či manželky má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod, pokud splní všechny nezbytné administrativní podmínky.
 • 89
  Sirotčí důchodSirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která nebyla rodičem nebo osvojitelem, ale na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy, převzala nezaopatřené dítě do péče nahrazující péči rodičů nebo do společné výchovy manželů.
 • 99
  DědictvíV rámci dědictví přechází pozůstalost po zemřelém na jeho dědice. Dědické řízení probíhá podle následujících pravidel.