Žádost o příspěvek na péči v době hospitalizace

Zahájit řízení a provést sociální šetření lze i v době hospitalizace, a to pokud jsou splněny základní podmínky. Zejména 60 dnů nepřetržité hospitalizace pro jedno onemocnění nebo úraz, avšak mimo lůžka akutní péče.

Potvrzení o hospitalizaci si lze vyžádat u zdravotnického zařízení, kde je žadatel hospitalizován (je-li postupně hospitalizován ve více zařízeních, je třeba je doložit od všech).

Potvrzení musí obsahovat

identifikaci klienta,
identifikaci poskytovatele/ů zdravotních služeb,
údaj o délce nepřetržité hospitalizace/í (delší než 60 dní),
potvrzení toho, že nepřetržitá hospitalizace probíhá pro tutéž nemoc nebo úraz.

Žádost o příspěvek na péči je vhodné podávat spolu s potvrzením o hospitalizaci.

Důležité je datum doručení oznámení a potvrzení o hospitalizaci příslušné pobočce Úřadu práce, od tohoto data vzniká nárok na výplatu příspěvku, pokud bude přiznán.