Komunikace s lékaři a rozhodnutí o své léčbě

Pokud čelíte vážné nemoci, nebojte se o svých obavách a úzkostech mluvit se svými přáteli, rodinou a lékaři. Zeptejte se, co vás čeká, co můžete pro své vyléčení udělat, případně jaké bude mít léčba následky. Rozmyslete si, zda a za jakých podmínek na léčbu přistoupit a kdo o nás bude rozhodovat, pokud toho sami nebudete schopni. Jenom tak budete moci zůstat sami sebou a žít dál co nejvíce tak, jak jste byli zvyklí. Přinášíme pár tipů, jak na to.

I nejobětavější zdravotníci jsou jenom lidé. Mohou chybovat, zapomínat. Navíc návaznost zdravotní péče mnohdy nefunguje dokonale. Nespoléhejte proto slepě na zdravotnický systém, spoléhejte především na sebe. Snažte se přizpůsobit samo zdravotnické dění svým potřebám či možnostem svých blízkých.

Požadujte, abyste jako pacient i jako příbuzní byli informováni lékaři a ostatními zdravotníky shodně a pokud možno současně. Oddělené a odlišné informování, domněle „měkčí“ pro nemocného a „tvrdší“ pro příbuzné, vytváří atmosféru nedůvěry, nedorozumění a zhoršuje komunikaci nemocného s jeho okolím.

Komunikace se zdravotníky

Vaše situace nemusí být bezvýchodná, ale jistě je závažná a z hlediska vašeho života zcela výjimečná. Máte proto právo, aby k vám tak zdravotníci přistupovali, aby vám a vašim blízkým věnovali mimořádnou pozornost. Měli by být pružní a ochotní s vámi konzultovat váš zdravotní stav a obavy, a to i v záležitostech zdánlivě podružných, nejen v zásadních otázkách léčení.

Udržujte se „svým lékařem“ pravidelný kontakt a průběžně jej informujte o změnách zdravotního stavu a o míře obtíží. Žádejte po něm vysvětlení příčin konkrétních obtíží a také doporučení, co můžete dělat k jejich zmírnění. Je důležité, abyste měli jistotu, že postupujete správně a nic podstatného nezanedbáváte.

Máte právo usilovat o zachování přirozených sociálních rolí a o život v přirozeném domácím prostředí. Snažte se využít všech možností terénních a ambulantních služeb jak zdravotnických, tak sociálních (pečovatelská služba, sociální pomoc). Zdravotnictví vyvinulo řadu postupů, které i při závažném onemocnění umožňují pobyt v domácím prostředí a nahrazují nemocniční pobyty.

Informujte se aktivně u svých zdravotníků nejen o povaze choroby, o prognóze, o možnostech léčení, ale také o uvedených podpůrných možnostech a službách. Důvěřujte zdravotníkům, ale nenechte sebou manipulovat. Máte právo nejen pomoc žádat, ale také služby a postupy, které vám nevyhovují, odmítnout. Snažte se zachovat svou zásadní roli v rozhodování o tom, co, kdy, kde a proč se s vámi děje. Podílejte se na programování svého léčení, zachovejte si kontrolu nad děním – nad tím heroicky bojujícím i nad tím ošetřovatelským.

Poraďte se se svým lékařem, v jaké literatuře či na jakých webových stránkách můžete získat o své nemoci a jejím léčení přiměřené informace. Dílčí, špatně pochopené či z kontextu vytržené informace způsobí více škody než užitku, ale přiměřená informovanost je nezbytný předpoklad partnerského zapojení pacienta i jeho blízkých do léčení i podpůrných programů.

Pomoci vám mohou pacientská sdružení, zabývající se „vaším“ onemocněním. Také v České republice jich konečně přibývá – zkuste s nimi navázat kontakt. Příkladem je Liga proti rakovině či Mammahelp – sdružení na pomoc ženám s nádorovým onemocněním prsu.

Nebojte se zeptat

Pokud nám je diagnostikována těžká nemoc, léčba často velmi závisí i na naší dobré spolupráci s lékaři. Je proto důležité získat o svém zdravotním stavu, léčbě a možnostech léčby a další podpory informace, které nám pomohou dále se rozhodovat.

Nebojte se zdravotníkům klást otázky, a pokud neodpovědí na všechno nebo jim nerozumíte, klidně je zopakovat. Dobré je si předem dotazy připravit a sepsat a odpovědi si také zapisovat. Na nic tak nezapomenete a budete se ve stavu své léčby lépe orientovat. Níže najdete příklady dotazů, které můžete klást, nebo jimiž se můžete inspirovat při vytváření vlastních otázek na zdravotní sestry, lékaře a jiné členy paliativního týmu, vašeho chirurga, onkologa, jiného specialistu nebo praktického lékaře. Tyto dotazy se mohou týkat nejen léčby samotné, ale i fyzických a psychických příznaků, financí, léků a dalších důležitých témat.

Dotazy týkající se paliativní péče a hospice

 • Co je to hospic a co poskytuje?
 • Co je to paliativní péče?
 • Co vlastně paliativní péče nabízí a čím se liší od péče poskytované ostatními zdravotníky, s nimiž se setkávám? Jak se ke službám paliativního týmu dostanu?
 • Kdo pracuje v paliativním týmu a co přesně dělá?
 • Jaká péče je dostupná v domácím prostředí (jak často mě mohou členové paliativního týmu navštěvovat, co mi mohou poskytnout)?
 • Jak je tato péče zpoplatněna?
 • Je možné být na přechodnou dobu hospitalizován v lůžkovém hospici (např. ke kontrole symptomů, nebo aby má rodina opět nabrala sil) a pak se vrátit zpět domů?
 • Za jakých okolností mohu nebo bych měl tým kontaktovat?
 • Jak často mám tým kontaktovat?
 • Je péče týmu dostupná i mimo běžnou pracovní dobu nebo v akutních případech?
 • Je paliativní tým v kontaktu s mým praktickým lékařem nebo s jinými odbornými lékaři, kteří mě ošetřují?
 • Jaká je úloha praktického lékaře v době, kdy jsem v péči paliativního týmu?

Dotazy na lékaře či sestru z paliativního týmu

 • Koho ze zdravotníků bych měl kontaktovat jako prvního v případě, že dojde ke změně mého zdravotního stavu?
 • Kdo se o mě bude pravidelně starat?
 • Můžete mi pomoci s výběrem praktického lékaře či jiného lékaře specialisty?
 • Můžete mi pomoci vypracovat otázky, které bych mohl položit svému lékaři specialistovi?
 • Můžete mi radit při rozhodování o léčebných úkonech, které diskutuji s jinými lékaři – například zda mám ukončit nebo začít chemoterapii nebo jinou léčbu?

Dotazy, které může pokládat pečující osoba

Následující otázky mohou být užitečné pro pečující osoby. Některé z otázek se nemusí týkat současného stádia nemoci.

 • Jaké dovednosti bych měl jako pečující ovládat?
 • Myslíte si, že se mohu o svého partnera/příbuzného/přítele postarat v domácím prostředí?
 • Dostane se mi pomoci, když to nebudu zvládat?
 • Jak nejlépe mohu osobu, o niž pečuji, podporovat?
 • Co bych měl dělat, když můj partner/příbuzný/přítel nebude chtít jíst?
 • Bude-li můj partner/příbuzný/přítel jíst více, prodlouží mu to život?
 • Jak mohu pomoci zdravotníkům mluvit s mým partnerem/příbuzným/přítelem tak, aby byly respektovány kulturní či osobní odlišnosti?
 • S kým mohu promluvit, když budu mít nejasnosti o péči, kterou můj partner/příbuzný/přítel dostává?

Dotazy na zdravotníky paliativního týmu, praktické lékaře i ostatní ošetřující lékaře či specialisty

Dotazy týkající se tělesných příznaků

 • Mám-li nějaké nepříznivé projevy nemoci, co proti nim lze dělat (bolest, nepohodlí, zácpa, dušnost, nevolnost, nechutenství, únava, sucho v ústech)?
 • Můžete mi pomoci s léčbou bolesti?
 • Jaké jsou různé možnosti léčby bolesti?
 • Můžete mi pomoci i s jinými příznaky?
 • Co způsobuje moje příznaky?

Dotazy ohledně léčby

 • Prosím upozorněte mě na možné nežádoucí účinky každého nového léku. Jaká je pravděpodobnost, že nastanou?
 • Co lze proti nežádoucím účinkům dělat?
 • Existují nějaké léky, které bych neměl užívat s novým lékem?
 • Jaká je cena nového léku? Hradí jej pojišťovna?Je nový lék běžně dostupný v lékárně?
 • Na co přesně jsou všechny léky, které užívám?
 • Jsou všechny léky, které užívám, nezbytné?
 • Jak a kdy si mám léky brát?
 • Existuje nějaká alternativní nebo doplňková léčba, která by mi mohla pomoci?

Dotazy ohledně morfinu

 • Zvyknu si na morfin, když jej teď začnu užívat?
 • Bude morfin stále účinný i v budoucnosti?
 • Je morfin návykový?
 • Mohu přestat morfin brát, když bolest vymizí?
 • Budu po něm ospalý nebo zmatený?
 • Budu mít zácpu?
 • Jaké jsou různé cesty podání morfinu (např. tablety)?
 • Existují i jiné léky či alternativy ovlivnění bolesti?

Dotazy ohledně stylu a kvality života s nemocí

 • Co mohu očekávat, že budu schopen vykonávat?
 • Jaká míra cvičení či námahy je pro mě adekvátní?
 • Jaké aktivity by mohly pomoci zlepšit kvalitu života (např. masáž, meditace)?
 • Jak mám přizpůsobit svůj život nemoci?
 • Co bych měl jíst? Jak důležitá jsou dietní opatření?
 • Můžete mi sdělit, jestli a kdy budu schopen se vrátit do práce?
 • Můžete mi poradit s načasováním dovolené nebo výletu, který bych rád podnikl?
 • Mohu řídit?
 • Jak řešit intimitu se svým partnerem (fyzicky a/nebo emocionálně)?

Dotazy ohledně toho, co s sebou nemoc přinese

 • Jaká je naděje na vyléčení a léčení mé choroby?
 • Bude se můj stav zhoršovat?
 • Co mohu v budoucnu očekávat?
 • Jaké příznaky mohu v budoucnu čekat a co bych měl dělat, když nastanou?
 • Budu mít bolesti?
 • Lze v budoucnu ovlivnit bolesti a jiné příznaky a jak?
 • Jak mohou vypadat mé nejhorší dny?
 • Jak mohou vypadat mé nejlepší dny?
 • Jak dlouho mohu ještě žít?

Dotazy týkající se možností praktické, emoční a finanční podpory

 • Jaké jsou dostupné informace o paliativní léčbě a mé nemoci?
 • Jsou k dispozici knihy, video či brožurky?
 • Existuje nějaká organizace, kterou by bylo užitečné kontaktovat?
 • Existuje nějaký program aktivit v průběhu paliativní péče (např. fyzioterapie, masáže, lázně, klinika pro dušnost, denní stacionář)?
 • Měl bych nárok na parkovací místo pro invalidy? Jak o něj požádat?
 • Jsou nějací dobrovolníci, kteří by mi mohli pomoci (např. dovést mě na schůzku, na nákup)?
 • Jaké finanční náklady mohu očekávat během nemoci (např. pomůcky, léky)?
 • Mohu dostat některé pomůcky (např. kyslík) nebo léky levněji?
 • Jaká finanční podpora je pro mé pečující dostupná (např. penze)?
 • S kým si mohu promluvit o finančních záležitostech?
 • Jak se mohu během nemoci cítit a co mohu dělat, abych si s tím poradil?
 • Co mám dělat, když budu trpět depresemi?
 • S kým bych mohl mluvit o svém strachu a o svých obavách?
 • Jak se mám vyrovnat s tělesnými změnami, které mohou během nemoci nastat?
 • Můžu já nebo pečující osoba mluvit s členem paliativního týmu o samotě?
 • Existují nějaké podpůrné skupiny?
 • Může mi někdo pomoci s komunikací s ostatními členy mé rodiny o tom, co se se mnou děje?
 • Jaká podpora je dostupná pro mé blízké, například pro pečující či děti?

Když máte nejasnosti o profesionalitě péče

 • S kým si mohu promluvit, když mám nejasnosti o léčbě, kterou dostávám?
 • Mohu se poradit s někým jiným, když si nebudu rozumět s lékařem nebo sestrou?
 • Mohu někde požádat o nezávislé odborné posouzení péče, kterou dostávám?
 • Mohu si vybrat nemocnici či paliativní tým?

Na co se zeptat na konci života

Následující otázky se nemusí týkat Vás nebo Vašeho současného stádia nemoci. Tuto část textu nemusíte číst, nechcete-li. Ale v budoucnu může přijít čas, kdy byste některé z otázek chtěli položit.

Na co bych se rád zeptal členů paliativního týmu

 • Jak si mám uspořádat své záležitosti a poslední vůli?
 • S kým si mohu promluvit o možné zdravotní péči v budoucnu, nebudu-li schopen mluvit sám za sebe?
 • Jak si mohu poradit se situací, kdy budu více nemocen a nebudu se schopen postarat sám o sebe?
 • Jak si mám poradit s narůstající závislostí na druhých?
 • Co mohu očekávat v posledních dnech svého života?
 • Budete schopni mi říci, když se přiblíží konec mého života?
 • Co se stane, když upadnu do bezvědomí?
 • Mohu zemřít doma spíše než v nemocnici či hospici?

Otázky, které může členům paliativního týmu položit pečující nebo rodina

 • Kam se mohu obrátit, když se nebudu schopen postarat o svého partnera/příbuzného/přítele v domácím prostředí?
 • Co mám odpovědět, když se mě osoba, o kterou pečuji, zeptá „umírám“?
 • Budete schopni říci, když se přiblíží konec jeho života?
 • Jak poznám, že je mrtev?
 • Co se stane, až zemře (např. co se stane s tělem, jak obstarat pohřeb)?
 • Jaká podpora je dostupná pro pozůstalé?

Na co se lze zeptat chirurga

 • Máte dnes čas probrat se mnou mé otázky?
 • Můžete mi vysvětlit některá slova, kterým nerozumím?
 • Jaký typ nádoru mám?
 • Kde je nádor v tuto chvíli? Rozšířil se i jinam do těla?
 • Jak je tento typ nádoru častý?
 • Jsou nějaká další vyšetření, která budu potřebovat? Co mohou přinést? Potvrdí mou diagnózu?Co tato vyšetření obnášejí?
 • Jak moc zhoubný je nádor, který mám a co to pro mne znamená?
 • Jaká je pravděpodobnost, že se nádor rozšíří i do jiných částí těla?
 • Co je cílem operace? Vyléčení nebo jen zmírnění příznaků, které nádor způsobuje?
 • Jaká je doba přežití u lidí se stejným typem nádoru?
 • Zvýší operace mou naději na přežití? Je operace nezbytná?
 • Jaký je nejlepší očekávatelný výsledek? Jaký je možný nejhorší výsledek?
 • Jste specializován na léčbu nádoru, který mám?
 • Jak často tuto operaci provádíte?
 • Jak dobře je tento typ operace popsán?
 • Existují doporučení pro léčbu mého nádoru?
 • Pracujete v multidisciplinárním týmu, a co to znamená? Můžete mi vysvětlit výhody týmového přístupu?
 • Jak spolupracujete mezi sebou v týmu a se mnou?
 • Budete o mne i nadále pečovat Vy?
 • Co mám dělat, když obdržím rozporuplné informace?
 • Mám na výběr způsob léčby?
 • Kolik času mám na rozmyšlenou? Potřebujete mé rozhodnutí dnes?
 • Jaký je Váš názor na nejlepší postup v mém případě?
 • Může se rozhodnutí o operaci změnit? Proč?
 • Budete mě operovat Vy?
 • Budu potřebovat krevní transfuzi?
 • Co si mám vzít s sebou do nemocnice?
 • Mohu něco udělat před nebo po operaci, abych urychlil hojení? Co mohu a co bych neměl po operaci dělat?
 • Co a kdy mohu očekávat bezprostředně po operaci?
 • Jak dlouho budu v nemocnici a co by to mohlo změnit?
 • Co bych měl sledovat po návratu domů a na koho se obrátit v případě potíží?
 • Existují nějaké informace v psané podobě, které si mohu vzít domů po operaci?
 • Co mohu po operaci očekávat dlouhodobě, např. dieta, cvičení, práce, sex atd.?
 • Budu po operaci potřebovat ještě nějakou jinou léčbu? Pokud ano, co by to mohlo být?
 • Jaké informace o mém nádoru jsou dostupné, např. knihy, video, internetové stránky atd.?
 • Existuje nějaká doplňková léčba, o které si myslíte, že by byla pro mě prospěšná nebo naopak nebezpečná?
 • Mohl bych si promluvit s někým, kdo stejnou operaci podstoupil?
 • Existují nějaké podpůrné skupiny, které by mohly mně a mé rodině pomoci vyrovnat se s nemocí?

Na co se lze zeptat onkologa

 • Máte dnes čas na mé otázky?
 • Můžete mi vysvětlit některá slova, kterým nerozumím?
 • Jaký typ nádoru mám? Jak zhoubný je tento typ nádoru a co to pro mne znamená?
 • Kde je nádor v tuto chvíli? Rozšířil se i do jiných částí mého těla?
 • Jak je tento typ nádoru častý?
 • Budu potřebovat ještě nějaká jiná vyšetření? Co přinesou? Potvrdí diagnózu?
 • Co mám během těchto vyšetření očekávat?
 • Jaké příznaky může tento nádor vyvolat?
 • Co je cílem léčby? Vyléčení nebo kontrola příznaků, které nádor způsobuje?
 • Jaká je pravděpodobnost, že se nádor rozšíří do jiných částí mého těla bez další léčby?
 • Jaká je pravděpodobnost, že se nádor rozšíří do jiných částí mého těla, podstoupím-li další léčbu?
 • Jaká je očekávaná délka přežití u tohoto typu nádoru?
 • Zvýší léčba naději na přežití?
 • Jaká je pravděpodobnost, že léčba odstraní příznaky? Stojí za to léčbu podstoupit?
 • Ovlivní léčba nebo nemoc mou sexualitu?
 • Je nějaký jiný specialista, kterého byste doporučil k nezávislému posouzení?
 • Pracujete v multidisciplinárním, týmu a co to znamená?Můžete mi vysvětlit výhody týmového přístupu?Jak spolupracujete v týmu mezi sebou a se mnou?
 • Kdo bude mým ošetřujícím lékařem?
 • Co mám dělat, když dostanu rozporuplné informace?
 • Je nezbytné podstoupit léčbu okamžitě?
 • Pokud ano, mám na výběr léčebnou metodu?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých možností léčby?
 • Co mohu očekávat, pokud bych se rozhodl nepodstoupit žádnou léčbu?
 • Kolik času mám na rozmyšlenou? Potřebujete mé rozhodnutí ještě dnes?
 • Jaká je podle Vašeho názoru nejlepší léčebná strategie v mém případě?
 • Co přesně se bude během léčby dít a jak mě to ovlivní? Kdy mohu nějaké ovlivnění očekávat?
 • Jaký je přesný plán léčby, např. kolik léčebných dávek dostanu, jak často, a jak dlouho to bude trvat?
 • Kde léčbu podstoupím?
 • Pokud bych se účastnil klinické studie, dostanu jiný typ léčby?
 • Je něco, co mohu udělat před a po léčbě, co by mohlo zvýšit její účinnost (např. dieta, práce, cvičení apod.)?
 • Co mohu a co nemám během léčby dělat?
 • Jaké problémy mohu během léčby očekávat a na koho se mám v případě jejich výskytu obrátit?
 • Má léčba dlouhodobé následky?
 • Budu po ukončení této léčby potřebovat ještě nějakou další? Pokud ano, co by to mohlo být?
 • Jaký je plán kontrol v nejbližší době a pak budoucnosti?
 • Jsou dostupné informace o mém nádoru a léčbě, např. knihy, video, internetové stránky atd.?
 • Existuje nějaká doplňková léčba, která by mi mohla pomoci nebo naopak uškodit?
 • Mohl bych si promluvit s někým, kdo podstoupil stejnou léčbu?
 • Existují nějaké podpůrné skupiny, které by mohly mně a mé rodině pomoci vyrovnat se s nemocí?

Souhlas s léčbou

Pro soulad léčby se zákonem musejí být splněny dvě podmínky. Za prvé lékař musí postupovat v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy. Za druhé musíte vyslovit s touto léčbou souhlas, samozřejmě vyjma těch případů, kdy zákon výslovně stanoví, že souhlasu pacienta není třeba.

Některé osoby nemohou vyslovit souhlas, protože nejsou způsobilé k tomuto právnímu úkonu, například děti. Za ně jedná zákonný zástupce. V dalším textu tedy nebudeme o zákonném zástupci až na výjimky výslovně hovořit.

Kdy můj souhlas není třeba?

Bez Vašeho souhlasu mohou zdravotničtí pracovníci léčbu provádět, pokud:

 • Vám bylo v trestním řízení uloženo ochranné léčení.
 • Trpíte nemocí, u níž lze nařídit povinné léčení.
 • Jevíte známky duševní poruchy nebo intoxikace a ohrožujete sebe nebo své okolí.
 • Váš zdravotní stav neumožňuje vyžádat si souhlas s léčbou a neodkladná léčba je nutná k záchraně Vašeho života či zdraví.
 • Jste nosičem infekčního onemocnění.

Jaký by měl být můj souhlas?

Váš souhlas musí být svobodný (bez donucení) a informovaný. K tomu je třeba, aby Vám lékař poskytl dostatek informací:

O onemocnění: povaha onemocnění, jeho projevy, aktuální stadium, event. nebezpečí další progrese, jakož i další informace, které by mohly Vaše rozhodování ovlivnit
O léčbě: účel, povaha celé léčby jakož i každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jeho důsledky, alternativy a rizika

Informace musí být poskytnuty vhodným způsobem a ve srozumitelné formě, tedy s přihlédnutím k Vašemu věku, celkovému vzdělání a momentálnímu zdravotnímu stavu.

Je možné v průběhu léčby souhlas odvolat?

Ano, souhlas můžete odvolat kdykoliv před léčbou a během ní, ale nikoliv zpětně, po jejím ukončení.

Jak mám postupovat, když nejsem spokojen s léčbou nebo postupem lékaře?

Zjednodušeně řečeno, můžete podat stížnost nebo se obrátit s žalobou na soud.

Kde mohu podat stížnost?

Stížnost můžete podat k vedoucímu zdravotnického zařízení, jehož je lékař zaměstnancem, k jeho zřizovateli, k registrujícímu orgánu (krajský úřad nebo Ministerstvo zdravotnictví), k České lékařské komoře nebo ke zdravotní pojišťovně, jíž jste pojištěncem.

Jak se mohu bránit u soudu?

U soudu se můžete domáhat ochrany před neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti. Jestliže byla léčbou způsobena škoda na zdraví, můžete žádat její náhradu. O konkrétním postupu se poraďte s advokátem.

Může mi pomoci veřejný ochránce práv?

Veřejný ochránce práv může přezkoumat postup krajského úřadu, Ministerstva zdravotnictví a zdravotní pojišťovny při vyřizování stížnosti, ale není oprávněn prošetřit odbornou medicínskou stránku stížnosti.

Jaká mám práva ohledně informací o svém zdravotním stavu?

O všech právech by Vás měl poučit ošetřující lékař. Jedná se o právo:

 • na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve Vaší zdravotnické dokumentaci nebo v jiných zápisech vztahujících se k Vašemu zdravotnímu stavu. V případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky máte právo na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů
 • nahlížet do zmíněných dokumentů v přítomnosti zdravotnického pracovníka
 • na pořízení výpisů, opisů nebo kopií uvedených dokumentů
 • určit osoby, které mohou být informovány o Vašem zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací. Tento souhlas či zákaz můžete vyslovit nebo odvolat při přijetí do péče nebo kdykoliv poté. Zároveň určíte, které informace mohou být zvoleným osobám poskytnuty a zda mají i práva k nahlížení do dokumentů a pořizování výpisů. Vzor dokumentu „Jmenování osoby pro zástupné rozhodování“ najdete např. na webové stránce Národního zdravotního informačního portálu.

Mohou se s mým zdravotním stavem seznámit i další osoby, aniž bych je k tomu výslovně zmocnil?

Ano, zdravotničtí pracovníci v rozsahu nezbytném pro poskytování zdravotní péče. Další osoby určené zákonem při výkonu jejich povolání (např. zaměstnanci krajského úřadu při vyřizování stížnosti na zdravotní péči, veřejný ochránce práv) a ve dvou případech i osoby blízké.

Kdo je osoba blízká a jaká má práva?

Osobami blízkými jsou předkové a potomci, sourozenci, manžel, partner, druh a další osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní.

Tyto osoby mají právo:

 • na aktuální informace o zdravotním stavu pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o něm informovány (samozřejmě pokud pacient dříve nevyslovil zákaz podávání informací těmto osobám)
 • na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, o příčinách jeho úmrtí a výsledku pitvy, byla-li provedena. Též jim náleží právo nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta a na pořízení jejích výpisů, opisů a kopií.

Jestliže pacient za svého života vyslovil zákaz poskytování informací o svém zdravotním stavu, nemohou být tyto informace osobám blízkým sděleny s výjimkou situace, kdy by se jednalo o informace důležité pro ochranu jejich zdraví nebo jiných osob, např. geneticky podmíněné či infekční choroby.

Jaké informace se nesmím dozvědět?

Nesmí Vám být sděleny údaje o třetích osobách, např. o rodinných příslušnících či ostatních pacientech.

Může zdravotnické zařízení odmítnout zpřístupnění zdravotnické dokumentace?

Ne. Může ho pouze omezit u zákonného zástupce ve vztahu k informacím o týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte, a to i na žádost tohoto dítěte.

Dokdy je zdravotnické zařízení povinno vyhotovit opisy, výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace?

Do 30 dnů od obdržení žádosti oprávněné osoby.

Může zdravotnické zařízení požadovat za vyhotovení opisů výpisů a kopií zdravotnické dokumentace úhradu?

Ano, ale její výše nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením.

Jaké právní předpisy řeší tyto otázky?

 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně – č. 96/2001 Sb.m.s.
 • Zákon o péči o zdraví lidu – č. 20/1966 Sb.
 • Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních – č. 160/1992 Sb.
 • Zákon o veřejném zdravotním pojištění – č. 48/1997 Sb.
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví – č . 258/2000 Sb.
 • Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče – č. 195/2005 Sb.

Zdroj: www.ochrance.cz, zveřejněno se souhlasem Kanceláře veřejného ochránce práv

Dříve vyslovená přání

„Každá dospělá lidská bytost jasné mysli má právo určit, co se bude dít s jejím vlastním tělem.“ Tato slavná věta amerického soudce Benjamina Cardoza z roku 1914 stojí v základech právního institutu, který se nazývá Dříve vyslovená přání.

Právo na sebeurčení každého člověka nekončí tím, že už nemůže mluvit, nebo není kvůli svému zdravotnímu stavu schopen o sobě rozhodovat. Už od roku 2001 může každý občan České republiky sepsat své dříve vyslovené přání, ve kterém může popsat, co si přeje, nebo co si do budoucna nepřeje, když například bude v dlouhodobém bezvědomí (kómatu), bude trpět syndromem demence v pokročilém stádiu, nebo se ocitne v jakémkoliv jiném nepříznivém zdravotním stavu, kdy už nebude schopen o sobě rozhodovat.

V dříve vysloveném přání může každý z nás rozhodnout, zdali si v takové situaci přeje nebo nepřeje například resuscitaci, dýchání s pomocí přístroje, sondy do žaludku, do žíly, antibiotika, nebo dialýzu. Dříve vyslovená přání jsou obrovskou pomocí nejen pro pacienty, ale také pro jejich okolí, rodinu, blízké, zdravotníky. Je velkou úlevou pro okolí, když ví, co si jejich drahý přeje.

ke stažení
Dříve vyslovené přání – manuál nejen pro pacienty

Manuál pro ty, kteří si chtějí sepsat dříve vyslovená přání.

Právní náležitosti Dříve vyslovených přání

Stanovuje je § 36 – v platnosti od 1.4. 2012 (Zákon č. 372/2011 o zdravotních službách):

 1. Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“).
 2. Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.
 3. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení podle odstavce 2.
 4. Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3.

Kdy není třeba nebo nelze dříve vyslovená přání respektovat?

 • Není třeba je respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.
 • Nelze je respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti.
 • Nelze je respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby.
 • Nelze je respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.
 • Nelze je uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům.

ke stažení
Dříve vyslovené přání – manuál pro lékaře

Stručná brožura, která lékařům ukazuje, jak postupovat, když je pacient poprosí o sepsání dříve vyslovených přání.